Pingstdagen

Pingstdagen

2016

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Pingsten var en av de tre stora högtiderna i gamla testamentet. Och det firades 50 dagar efter

påskhögtiden och särskilt firades att folket fick lagen på Sinai berg. I samband med att Mose fick

lagens tavlor då åskade, det blixtrade, det kom eldsflammor. Och folket blev rädda.

På den första pingstdagen då kom också eldslågor men denna gång satte de sig på

lärjungarna, men brände dem icke. Herren fyllde dem med den helige ande. Som profeten Jesaja

hade profeterat om: Detta till dess att Anden från höjden blir utgjuten över oss. Och inte minst

profeten Joel: Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Uppfylld av

den helige så kunde de också tala alla möjliga främmande språk.

Det motsatta skedde långt tillbaka i tiden, i samband med bygget av Babels torn. Där läser vi

att Herren sa: Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre

säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på

staden.

Vid Babels torn skringras folken. På pingstdagen förs folk istället samman till ett folk, till

Guds folk, i Kristi kyrka. Budskapet skulle ut i hela världen. Evangeliet, Herrens väldiga gärningar

var inte längre begränsade till judarna. Vi firar pingst, vi firar Kristi kyrkas födelse. Nåd,

evangelium och förlåtelse.

För nu skulle Apostlarna ut med budskapet. Lärjungarna måste ut med evangeliet. St Petrus

och de andra, genom den helige ande, skulle ut och predika Jesu död och uppståndelse.

Och detta budskap ska även ut idag, intill tidens ände. Därför finns Misssionsprovinsen i

Sverige och Missionstiftet i Finland och Norge. Därför utbildas pastorer, därför byggs

församllingar. Därför byggs församlingar inte först och främst för oss, utan för våra barn och

barnbarn så att de har en församling i framtiden.

Budskapet om Jesu död och upppståndelse skall ut till världens ände. När människor får

höra detta budskap, vad händer då?

På pingstdagen var det många som kom till tro. Läser vi lite längre fram i

Apostlagärningarna 2 efter Petrus predikan, så högg det till i mångas hjärtan. De sa: Vad ska vi

göra? Petrus sa: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.

Då får ni den helige Ande som gåva. 3000 blev döpta. 3000 frälsta människor. 3000 som fick se

nåden, evangeliet och fick syndernas förlåtelse. 3000 som änglarna gladde sig över i himmelen.

Men så är det inte för alla: Vi läste: Andra sade hånfullt: De har druckit sig fulla på sött vin.

Alla trodde inte. På samma sätt är det idag. Här i Sverige är det en liten minoritet som tror på

budskapet, som har sett evangeliet och äger syndernas förlåtelse. Här i Stockholm är det en liten

minoritet som tror på Herren Jesus. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och

känner honom inte. I Psaltaren läser vi om dem: När de gudlösa grönskar som gräs och alla

förbrytare blomstrar, går de ändå mot evig undergång.

Som någon sa: Evangeliet, om Jesu död och uppsåndelse låter som ett fylletal för en

oomvänd människa. Det är för bra för att vara sant. Läser vi gamla testamentet och profeternas

budskap, så ser vi att de flesta trodde inte budskapet. De flesta ansåg att profeten var en dåre.

St Johannes hade precis innan dagens evangelium talat om att Jesus är vägen, sanningen och

livet. Detta faktum tollereras inte av många i den värld vi lever. Alla religioner leder väl till evigt

liv… I själva verket handlar det om självcentrerard individualism, där jaget står i centrum.

Gör ditt bästa. Lev ett gott liv. Följ dina principer. Lyd dessa bud. Oavsett vilken religion eller

trossystem, om det inte är kristendom, vägen till det eviga livet är alltid fokuserad på vad den

enskilde gör eller inte gör. Att försöka göra sitt bästa är dock ALDRIG tillräckligt bra. Därför är

aldrig anhängare till alla dessa falska religionerna säkra på om de har gjort tillräckligt bra för att bli

frälsta.

Evangeliet, Guds kärlek genom Jesu död på korset är goda nyheter för syndare som

misslyckats med leva upp till Guds standard, Guds bud, som inte är tillräckligt bra. Det är syndare

som fått se att Guds barmhärtighet inte är någon slags rättighet. Det är endast syndare som sett att

han förtjänar hans straff utifrån den vi är och det vi gör, då vi inte är tillräckligt bra. Petrus sa:

Omvänd er och låt er döpas. Vi är alla döpta! För oss som är döpta betyder det: Vänd tillbaka till ditt

dop. Vänd dig bort från synden. Och kasta dig på hans barmhärtighet. Bekänn dina synder just för

att du är döpt.

Vänd dig till hans namn, till hans väg, till hans sanning, till hans liv, till hans löfte. Vänd dig

till det heliga dopet, där den helige ande kom över dig, in i dig. Han kommer inte vägra din begäran.

Han kommer med nåd, evangelium och förlåtelse. Och han har lovat att vara din Gud.

Den helige ande arbetar genom nådemedlen, evangeliet och sakramenten. Därför: Sluta inte

lyssna till evangeliet. Sluta inte att läsa din bibel. Sluta inte gå i kyrkan. Lämna inte din församling.

Sluta inte att emot nattvarden.

Den helige Ande kan lämna en människa. Det är bara att se hur det ser ut här i Sverige, där

stora delar av folket är döpta, men sedan… Vi behöver evangelium.

Varje söndag är en påskdag. Vi kommer för att ta emot honom som stod upp ifrån de döda.

Men samtidigt är varje söndag en pingstdag. Vi kommer för att bli uppfylld av sanningens ande som

övertygar våra hjärtan om saninngen, sanningen om oss själva att vi är syndare, men framförallt

sanningen om Jesus, evangeliet, han som levde ett perfekt liv i vårt ställe. Han som gick till korset

och öppnade vägen till fadern. Han som kommer med nåd, evangelium och förlåtelse. Till syndare

till dig och mig.

Den helige Ande, hjälparen, parakleten, kommer med sanningen, för han är sanningens

ande, och han håller oss i tron som Gud gav oss i dopet. Den helige Ande är tröstaren. Han är som

det heter Spiritus vivificans, anden som skapar liv.

Pingsten handlar inte om att tala i tungor och mirakulösa tecken. Det handar om tro, tro att

den helige Ande verkar i oss av evangeliet, att han kommer med Jesus. Den helige Ande har inget

annat att komma med än Jesus. Och som St Luther säger: Det finns ingen helig ande och ingen

kyrka utanför predikan om Kristus. Den helige Ande för mig till Kristus i tro, genom evangeliet och

håller mig nära honom. Min tro är därmed inte baserad på mina egna beslut eller min egen styrka,

utan kommer genom den helige ande. Vi är inte vår egen skapare, upprätthållare, herre eller

förlossare, och vi kan heller inte rättfärdiga, helga, eller väcka oss upp ifrån de döda. Den helige

Ande helgar mig genom syndernas förlåtelse, genom evangeliet. Och därmed ger vi Gud all ära!

Han som dagligen förlåter mina synder och skall på den yttersta dagen väcka upp mig och

ge mig evigt liv.

Vi firar pingst. Utan pingsten hade vi alla varit döda i våra synder, för vi hade inte haft

någon kunskap om Gud, vi kunde inte lita på Jesus, inte ha syndernas förlåtelse, inte något hopp i

den här välden eller nästa. Utan att den helige Ande kom över/till kyrkan, som Jesus hade lovat, så

skulle inte kyrkan ha existerat. Vi hade aldrig fått höra evangeliet om Jesu död. Men nu finns pingst

och därmed Kristi kyrka, därmed evangelium och syndernas förlåtelse och därmed

Missionsprovinsen.

Om lagen kom vid Sinai berg och de hörde att Herren skulle vara deras Gud, Israels Gud. Så

där i Jerusalem och i även här Stockholm, kommer den helige Ande med Jesus, med evangeliet,

med syndernas förlåtelse och säger att Herren skall vara din Gud. Inte genom lagen, utan av nåden

och evangeliet

I Jesu namn. Amen.

363

669

50

51

45

302

Orgeln var trasig men så här lät det ändå

Psalm 363

 

Ljud 2

Ljud 3

 

Psalm 45

Psalm 302