Gudstjänsten

Förkunnelsen baseras på apostlarnas budskap att
Jesus Kristus är Herre, i övertygelsen att Bibeln är Guds Ord.
Vi menar att tidsandan och politiskt inflytande
inte ska få behärska kyrkan.

Centrum i vår gemenskap är den söndagliga högmässan, som firas i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition och ordning.
Välkommen!

Mässorna har en rik liturgisk gestaltning och vi sätter sakramenten (dopet och nattvarden), biskops-, präst- och diakonämbetena samt kyrkans tradition högt. Vi uppskattar alltså ett rikt sakramentalt liv och menar att det är viktigt med ett genomtänkt utförande av gudstjänsterna, vilket skänker högtidlighet och skönhet. Vi vill synliggöra Guds osynliga rike i gudstjänsten!

Se den mer ingående Förklaringar till Ordning för högmässa

Vi tror på ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”. Kristi kyrka, där vi ingår, är världsvid och har ett gemensamt arv.

Gudstjänst för hela människan

Vad för slags gemenskap vill Gud ha med oss? Guds och människans möte i gudstjänsten sker inte någonstans i tankarnas tystnad, inte i någon andlighetens och ideologiernas platonska värld. Den treenige Guden vill möta oss som sina skapelser i sin helhet, som psykofysiska varelser. Därför tilltalas hela vår sinnevärld i den liturgiska gudstjänsten. Alldeles som Paulus undervisar om församlingen som kropp, så är vi i gudstjänsten inte bara öra, öga, fot eller hand. En av den liturgiska gudstjänstens rikedomar och skatter ligger just i det, att Guds stora verk förkunnas för alla våra sinnen, både genom sakrament och symboliska budskap. Kroppsställningarna (ståendet, knäfallet, sittandet, bugandet) och rörelserna (korstecknandet, skådandet uppåt, händernas upplyftande, processioner) hjälper oss att fysiskt uttrycka Kristi närvaros verklighet. Vi är alltså också ”fot”.
Men vi är även ”öga och näsa”: De liturgiska färgernas, dofternas, bildernas och kyrkoarkitekturens uppgift är inte endast att framhäva den skönhet, som hör samman med all skönhets och godhets Skapare, utan också att på ett helhetsmässigt sätt göra oss medvetna om Guds helighets och nåds närvaro. Den liturgiska konsten hjälper oss att se Guds osynliga närvaro.
Därtill är vi ”öra”. Till skillnad från vad som gäller ögat och foten kommer tron av det öronen hör (Rom. 10:17). Tron uppstår inte i tystnaden. Därför måste alltid såväl predikan som församlingssång finnas med och tjäna den frälsande trons uppkomst och tillväxt.

Ur Tillsammans med den uppståndne Herren av Johana Pohjola i festskriften Lyda Gud mer än människor.

Efter gudstjänsten samlas vi för en stunds gemenskap kring kaffebordet