Mikaelidagen

Sida 1 av 5 f Hans-Åkes postilla, Mikaelidagen -16

Högmässa den Helige Mikaels dag den 2 oktober 2016

S:t Sigfrids kyrka kl. 1100.

Skriftetal

In nomine …

Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Ty allt, som leder till liv och gudsfruktan, har Hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som i Sin härlighet och kraft har kallat oss. Amen

Oremus: Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.

Vänd er bort från era onda gärningar. Israeliter, ni vill väl inte dö? (Hes. 33:11) Här uttalar profeten Hesekiel ett starkt varningens ord, som nu idag riktas till oss. Retzius tolkar dock dessa ord så: Ack, är det icke ömt och rörande att höra den bäste Fader så tala till de värste barn? Ja, så kan man kanske också tolka det. Jag skulle nog vilja rikta uppmärk-samheten till de två viktiga upplysningarna i orden: Döden är oundviklig för den, som icke vill omvända sig. Alltså, evigheten får tillbringas i helvetet. Den andra upplysningen är, att Gud är kärleken; Han vill att människan skall bli salig! Så sant jag lever, säger Herren Gud, Jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill, att han upphör med sina gärningar och får leva. Jag tror, att vi oftast tar för lätt på synden! Oftast tänker vi nog: Det var väl inte så farligt. Ingen större skada skedd. Det ordnar sig! Gud förlåter! Jag är väl inte sämre än andra. – Ja-visst, men vi behöver ändå ofta betänka syndens allvar och försöka bli lite bättre. Vi kom-mer nog alla att ha lätt att falla tillbaka i de gamla gängorna; vi måste därföre ofta begrunda syndens allvar. Djävulen har kastats till jorden och är rasande. Han vill ha oss i sitt våld! Att kämpa mot synden är vårt ansvar för oss själva. Idag på barnens och änglarnas dag skall vi även betänka vårt ansvar för det växande släktet här på jorden.

Vidare måste vi tänka mer på den himmelska sfären med alla dess änglar, som tjänar Gud och vill hjälpa oss.

Låt oss då i detta skriftermål bekänna,

att vi inte dagligen omvänder oss,

att vi för litet följer Jesu ord,

att vår kärlek är för svag,

att vi inte alltid förlitar oss på Guds beskydd genom änglar eller på annat sätt.

Vi skall också i detta skriftermål tacka,

tacka för Guds stora kärlek till oss.

tacka för våra skyddsänglar,

tacka för att vi får vara Guds medarbetare.

Herren är i Sitt heliga tempel, Hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder Sig till deras bön. Låt oss därför med förtröstan gå fram till Hans nådetron och bekänna vår synd och skuld så sägande: Sida 2 av 5 f Hans-Åkes postilla, Mikaelidagen -16

Predikan (text: Matt. 18: 1 – 10)

In nomine…

Gudstjänstfirande församling!

Vi börjar denna dag med att påminna oss himmelen som Guds boning. Hos He-sekiel och i Uppenbarelseboken läser vi litet om hur där ser ut vid Guds tron. Först hos Hesekiel i inledningsvisionen. Här talas det om en flammande eld, och mitt däri syntes något, som liknade fyra väsenden… men vart väsende hade fyra ansikten och vart och ett av dem hade fyra vingar. På grund av sina fyra ansikten behövde de här märkliga väsendena aldrig vända sig, utan kunde alltid gå rakt fram. Om deras ansikten säger profeten, att de liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan, och alla fyra hade tjuransikten på vänstra sidan, och alla fyra hade ock örnansik-ten.

I Uppenbarelseboken (kap. 4) kommer de fyra väsendena tillbaka i en mot-svarande himmelsvision. Där ser aposteln Guds tron, och kring tronen var en regn-båge, som var som smaragd. Vidare sju facklor brann framför tronen. Men så: Mitt för tronen och runt omkring tronen var fyra varelser, som hade fullt med ögon, både framtill och baktill. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. De fyra varelserna hade vardera sex vingar…” Förutom vanliga änglar finns alltså andra änglar med annat utseende. Vi talar ju om Gud som Jahve Sebaot. Sebaot betyder härskarornas, alltså pluralis genitiv – härskarornas Herre. Detta kan bara syfta på änglavärlden.

I Guds boning var allt frid och fröjd från början. Men så sker det, som vi läst om idag: Det finns änglar, som sätter sig upp mot Guds vilja. På ett sätt visar detta, att Gud inte vill ha marionetter, nickedockor. Han vill ha varelser, som älskar Honom av fri vilja och som därför följer Hans bud. Därför gick det så långt, att Lucifer – Ljusbäraren – blev Guds fiende. På samma sätt satte sig senare människan upp mot Guds vilja, så kom syndens straff in i världen.

Alla böcker i Bibeln utom Rut, Ester, Johannes- och Jakobsbreven talar om äng-lar. Katekesen säger, att änglarna och människorna är de enda förnuftiga varelser, som Gud skapat. Alltså: inte bara människor utan även änglar ingår i det Guds Rike, som är hela universum. De sju änglar, som vanligen kallas ärkeänglar, nämns först i Tobits bok 12: 15 Jag är Rafael, en av de sju änglar som står beredda hos Herren och har företräde hos Honom i Hans härlighet. I Upp. 8:2 står det om de sju änglarna, som står inför Guds tron. Detta har tolkats som ärkeänglarna: Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sariel, Ga-briel och Fanuel. Detta kommer från Henoksboken, som är en skrift utanför Bibeln. Jag har funnit på nätet en svensk översättning från 1901. Här utmärks vidare fyra av dem såsom begåvade med särskilda uppgifter: Mikael – den barmhärtige och långmodige, Sida 3 av 5 f Hans-Åkes postilla, Mikaelidagen -16

Rafael – satt över all sjukdom och alla människobarns sår, Gabriel, den starke – alla krafters herre samt Fanuel – satt över det eviga livets arvingars botgöring och hopp.

Så lite av vad Bibeln säger om änglar. Hebr. 1: 14 Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem, som skall få sin del av frälsningen? Som andeväsen är de osynliga för våra ögon. När de ses, beror det på en uppenbarelse. De kan därför inte beskrivas helt och fullt. De utstrålar en särskild ljusglans, deras kläder är vita, och an-siktet skinande vitt som snö. Matt. 28:3 Hans utseende var som blixten och hans klä-der vita som snö. Änglarna är redskap för Guds försyn och för Hans omsorg och be-skydd av dem, som fruktar Honom. Ps. 34:8 Herrens ängel håller vakt kring Hans trogna och räddar dem. Varje människa har fått en skyddsängel. Matt 18:10: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er, att deras änglar i himlen alltid ser Min himmelske Faders ansikte. Apg. 12:15 och då sade de: ”Det är hans ängel. Den kristna församlingens sammankomster och gudstjänster berikas av änglarnas närvaro. Vissheten härom bör prägla medlemmarnas uppträdande. Änglarna framställs som den troendes förebild i full hängivenhet för Guds vilja. Änglarna tilldelas även uppgifter som redskap för Guds straffdomar.

Så talar denna dag även om barn. Judendomen var en religion för vuxna. Därför hade barnet, som inte kunde förstå och lära sig alla Lagens stadgar och bud, inte något större värde. När Jesus då ställer barnet som föredöme, är det verkligen uppseende-väckande. Han menar, att det inte är förmågan att läsa och uttolka, att kombinera och dra slutsatser, att sätta erfarenheten i system, inte allt detta som ger tillträde till Guds-riket, utan den sanna ödmjukheten, så som barnet har den. Barnet äger det viktigaste i världen: förmågan att ta emot från den starkare, glatt och förtroendefullt. Det behöver inte alltid förstå, bara leva – leva i förbund med livsmakterna. Detta är den sanna öd-mjukheten, som gör en människa stor i Himmelriket. För att komma dithän, måste vi omvända oss, börja livet på nytt.

Läser man gamla postillor, finner man att de, i anslutning till texten, talar om vårt ansvar för barns väl. Jag vet inte, hur viktigt det var förr. Det har väl alltid varit så, att barn försökt skyddas. En hel predikan om hur man skall skydda barn – ja, jag vet inte. Jag tycker nog, att man även skall tala om vilka som kan komma till himmelriket. Davids psalm 15: 1 Herre, vem får gästa Ditt tält? Vem får bo på Ditt heliga berg? Den frågan skall vi ställa oss idag. Gud har redan på jorden upprättat ett tält, dit alla, som vill, har tillträde. Detta är stor nåd, bara nåd. Den, som icke vill, skylle sig själv. Hes. 37: 27 Min boning skall finnas hos dem. Så skall Jag vara deras Gud, och de skall vara Mitt folk. Ja, det första kravet är, att man tillhör Kyrkan på jorden. Men se, det räcker inte med bara ett yttre medlemskap. Där måste finnas en innerlig och nära gemenskap med Gud. Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Här är fråga om omvändelse! Ett mycket viktigt kapitel. Nu beror det på vad man menar med omvändelse. En icke troende som blir omvänd är ett exempel; men den kristne måste också ständigt vända om! Många kristna har inte något speci-ellt tillfälle, då de kommit till tro. De har så att säga vuxit in i tron. Alla måste vi bli som Sida 4 av 5 f Hans-Åkes postilla, Mikaelidagen -16

barn, förlita oss helt på Guds nåd, lära oss ständigt bli bättre och vuxnare i vårt kristna liv, d.v.s. vända om. Detta är villkoret för att komma in i himmelen. Det innebär också, att vi likt ett litet barn inte har några egna förtjänster att komma med. Vi förlitar oss på Jesu förtjänst, att vi genom dopet får del av den. Samtidigt innebär kärleken till Jesus, att vi försöker följa Hans vilja genom att vandra på helgelsens väg under daglig omvän-delse och bättring.

Vi har en kamp att kämpa. Vi är Jesu soldater. Det kommer från den alternativa predikotexten ur 2 Tim. 2: 3Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kris-tus Jesus. 4Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter, om han vill vara sin befälhavare till lags. 5Ingen idrottsman kan få segerkransen, om han inte följer reg-lerna.

Som Jesu lärjunge och soldat, måste vi vara beredda på att strida mot det onda i alla dess former. Det är inte alltid en lätt kamp, ty Djävulen gör allt för att hindra oss. Men vi har den helige Mikael och änglarna på vår sida.

Vi vinner inte segerkransen, om vi inte följer reglerna. Här förkunnas vikten av att följa Guds bud och befallningar. Nu skall vi inte göra detta av tvång eller rädsla utan av kärlek. Det är ju så, att den man älskar vill man inte göra illa eller något mot dennas vilja. Älskar vi Gud, så vill vi försöka göra det, som Han vill, att vi skall göra. Älskar vi vår nästa, vill vi försöka göra det bästa för henne. Vi skall i vårt liv sträva efter segerkran-sen, livets krona. Aposteln Jakob säger i 1:12 Salig är den, som håller ut, då han prövas; när han har bestått provet, skall han få det eviga livets segerkrans. Lagerkransen, se-gerkransen var antikens motsvarighet till medeltidens krona. Prövningar, ståndaktig-het och uthållighet i tron och i kampen för det godas framgång hör ihop med vägen till seger.

Var trogen intill döden, så skall Jag giva dig livets krona, säger Herren.

(Upp. 2:10, 1917 års övers)

Amen

Bön efter predikan:

Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med Sitt Ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans Helige Ande stadfäste Ordet i våra hjärtan, att vi icke må varda glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och så varda salige, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

Pålysningar:

Kollekten förra söndagen till vår församling uppgick till , vilket härmed tacksamt erkännes. Kollekten idag tillfaller Församlingsfakulteten i Göteborg. På tisdag gudstjänst kl. 18.30 hos f Andreas. Onsdag mässa här i kyrkan 18.30, ledd av under-tecknad. Nästa söndag gästpredikar f Andreas Karlgren. Sida 5 av 5 f Hans-Åkes postilla, Mikaelidagen -16

Välönskan över församlingen:

Gud, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi ber eller tänker, efter den kraft som är verksam i oss, Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, alla släkten igenom, i evigheternas evighet! Amen

Trosbekännelsen

Psalmer: 6:- Lova Gud i himmelshöjd, sjung med glädje, lust och fröjd

613:- Inför Guds himlatron Sjunger Hans änglakör

167:- Gud låter Sina trogna här, allt gott av nåd erfara

389: 1 – 3 Säll den som håller Jesus kär Och i sitt hjärta Honom bär

389: 6 – 10 Från himlen kom Du till oss ner. För våra synders skull Du led

193:- Gud, som haver barnen kär, Se till mig, som liten är

16:- Kom, låt oss nu förenas här Med änglarna i höjd Samt tusen, tusen helgon där

Och sjunga med stor fröjd: Halleluja! O Guds Lamm, Som har segrat på Golgata!

dscf3045c

dscf3047c