Långfredagen

Långfredagens texter från Johannesevangeliet återges

Predikan Långfredagen den 30 mars 2018

S:t Sigfrids kyrka kl. 1500

Nåd vare med Er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Oremus:

Outsägligen stor, Herre Jesus, var Din kärlek till oss fallna människor, att Du för vår skull blev människa, och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare, som eljest hade måst evigt dö. Giv oss nåd att alltid minnas och i tro mottaga denna Din välgärning, så att vi därför lovar Dig,

tillika med Fadern och den Helige Ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristligt leverne och i all nöd och motgång trösta oss därmed, att Du är vår Frälsare, som har förlossat oss från dödens och Djävulens våld, och som slutligen skall taga oss från denna mödosamma värld till Dig i himmelen, där vi i evighet skall fullkomna ditt lov. Amen.

Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.  Så skriver aposteln i 1Kor. 1. Han fortsätter:  vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.

Korset är försoningstecknet.

Herren Gud är den Helige, Rene och Rättfärdige, som icke kan tåla någon synd. Han har bestämt, att syndens lön är döden. Genom synden är människan utestängd från Paradiset – den tillvaro som hon en gång skapades för. Men Gud älskar människorna, som Han skapade till Sin avbild. Därför uttänkte Han Sin frälsningsplan, att i Jesus stiga ner till oss och ta straffet i vårt ställe. Så blev straffet utmätt och synden försonad. Vi går fria. Alltså är korset försoningstecknet.

Korset är segertecknet.

Jesu död på korset verkar vid första anblicken som ett nederlag. Ondskan synes triumfera. Syndens makt har lett till döden. Djävulen skulle tyckas triumfera, men se, i stället darrar han av fruktan, ty nu vet han, att han har förlorat. Boten är betald, nu finns det en räddning för människan. Han kan icke behålla alla människor i sitt våld. Vi har facit i hand: Jesus skulle uppstå och visa, att Djävulens och dödens makt är tillintetgjorda; denna seger börjar på korset. In hoc signo vinces – i detta tecken skall du segra. Vi minns legenden om Kejsar Konstantin. Före sin segerbatalj fick han en syn: Han skulle föra korset på sina banér. Han hörde en röst säga dessa ord. Slutligen kan vi vinna seger över dödens mörka hemlighet.  Den blir bara en övergång till det verkliga livet i Paradiset. Vi kan, ja, skall, lyssna till dessa ord: I detta tecken skall Du segra. Alltså är korset ett segertecken.

Korset är ett kärlekstecken.

Korset står som ett bevis på att Gud älskar oss. Jesus dog på korset driven av kärlek till oss fallna människor, av kärlek till Dig och mig. Fortsättningen för oss ligger också i dessa ord: I detta tecken skall du segra. Med korsets hjälp kan vi kämpa mot vår egen synd, mot vår egoism, mot vår lättja. Då kan vi på helgelsens väg bli allt bättre kristna. Vad innebär det? Ja, inte kan vi bli helt perfekta i denna fallna värd, men vi förstår, att det innebär uppoffringar och kärlek till vår nästa. Goda gärningar för att Gud vill det och vår nästa behöver dem. Kärlek! I Sin kärlek

vill Gud ge oss trons gåva; men då måste vi lyssna. Någon beskrev detta med Guds kallelse sålunda: Gud kallar oss hela tiden – precis som radion förmedlar sitt budskap ständigt. Vi kan inte höra programmet, om vi inte sätter på radion. Alltså, vi kan inte ta emot Guds kallelse och budskap, om vi inte gör oss beredda att lyssna.

Tala Herre! Din tjänare hör. Detta blir så lätt: Lyssna Herre! Din tjänare talar.

Herren vill ge oss tro, en tro som ger oss frid, ro och glädje. Vi får en ro längst därinne, även om det är oroligt omkring oss. Jag påminner om att tro är ro vid korset – tet är korset, därefter står då ro. Vidare korset står mitt i kristen – ordet kristen, där tet blir ett kors. Därför är korset ett kärlekstecken -Guds kärlek till oss och vår kärlek till Honom och nästan.

Amen.

Läst psalm: 460:-

Välönskan:

Gud, som skänker all nåd och som har kallat Er till Sin eviga härlighet genom Kristus, om vi nu än får lida en kort tid, Han upprätte Er, stödje Er och give Er fasthet!