Kyndelsmässodagen

                                        Jungfru Marie Kyrkogångsdag

DSCF8782cd                Ljuständningen inför Kyndelsmässodagen/Jungfru Marie Kyrkogångsdag

DSCF8784c                             Kyrkoherden betraktar sitt ljus med förundran

DSCF8785c

DSCF8786c

DSCF8802c

DSCF8807c                                                    Lars läser från Malaki 3:1-4

DSCF8809c

och Eva läser från 1 Johannes 1:1-7

DSCF8814cDSCF8820c

Predikan

 

Nåd vare med Er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

 

Herren säger: Det är inte nog, att Du är Min tjänare, som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande, Jag skall göra Dig till ett ljus för andra folk, för att Min räddning skall nå över hela jorden. Jes. 49:6

Här har vi profetian om Herren Jesus. Frälsningen gäller hela människosläktet, inte bara Guds egendomsfolk. Symeon kände säkert till denna profetia, när han utbrister i sin lovsång. Det lilla gossebarn, som han håller i sin famn, skulle bli världens Ljus. Detta Ljus skall fördriva hedendomens mörker, fördriva Djävulen och upplysa den enskilda människans inre.

Vi måste alltså ta emot Herren Jesus. Det kräver en viljeyttring och bön om nåd. Annars blir det, som det står i Matt. 13:13 Därför talar Jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte och 1 Kor 2:14 Den oandlige tar inte emot, vad Guds Ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Syndafallet verkar detta i oss, att vi inte utan hjälp kan komma till tro och bli rättfärdiga människor. Ljuset kommer med Herren Jesus. Psalmisten sjunger därom i Ps. 112:4 för de rättrådiga bryter ljus fram i mörkret och i 97:11 Ljus bryter fram för de rättfärdiga. En kommentar säger: Erkänn således, kära åhörare, att ni från eder avelse och födelse är orena för Gud och icke annorlunda än för Kristi skull kunna täckas Gud. Vidare: Kristus, den korsfäste, är Guds, är Guds kraft och Guds visdom. Han är världens Ljus och blir i Sitt eget ljus känd av själen. Han vare då även vårt Ljus och göre oss fri från mörkrets väldighet och från synden, som är idel mörker, på det vi må bliva skickade till de heligas arvedel i ljuset! Detta är ett budskap från texten på denna dag, att Jesus ger oss ljus och glädje samt kraft till kampen mot mörkret.

Det andra vi kan tala om är frid. Jesus vill undervisa oss om nödvändigheten av förlåtelse. Då kan vi få frid – frid med Gud och frid med våra medmänniskor. Friden med Gud ger oss lugn inför döden, när vi skall skiljas från detta livet. Wallin sjunger:

Ett saligt afsked mig förlän,

O Gud, af denna verlden,

När jag en gång skall fara hän

Den dyra, sista färden.

Denna sång med tanke på Symeons ord: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Därefter håller han en hel predikan om detta att få en fridfull och salig hädanfärd. Visst kan det vara viktigt att tala om vår hädanfärd, men i mitt tycke kanske inte på en festdag som denna. Nåväl, vi kan se något på vad han säger. Det anknyter ju till talet om frid. Han liknar jordelivet vid en färd på orolig sjö med stormar. Han hoppas dock, att hans åhörare inte själva är som ett stormande hav. Skriften säger så om de ogudaktige, då de ingen frid har. Dessa följer också dit strömmen av deras lustar eller vanor driver dem. Något annat är inte värt något för dem. De är bara intresserade av vad som retar deras sinnlighet, eggar deras nyfikenhet, smickrar deras fåfänga eller ökar deras timliga goda. Om detta har man bekymmer, tävlar och kivas. Ps. 90:12 Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet.

Vikten av att söka Guds frid och en rätt förberedelse kommer fram i Wallins predikan, då han säger om det sista steget: Är det steget då så fruktansvärt, vilket av oss alla måste tagas? Nej, begrundansvärt är det, men icke fruktansvärt – det vill säga: icke värt fruktan – endast vi rätt berede oss och rätt besinne, vad det innebär. Vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem, som älskar Honom. 10Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden. 1 Kor 2:9-10 blir då trösten. Den härlighet, som finns där i himmelen, kan vi bara ana.

På jorden finns också en härlighet, som består av både andliga och timliga gåvor. Ps 22:27-28: De betryckta får äta och bli mätta, de, som sökt sig till Herren, får prisa Honom.

– Må ni alltid vara fyllda av livsmod. 28Hela jorden skall minnas, vad som skett, och vända om till Herren, alla folk och stammar skall tillbe inför Honom. Här kommer fram den tanken, att människor skall prisa Gud, för att Han utvalt Sitt egendomsfolk och där uppenbarat frälsningens väg.

Härligheten är den eviga glädjen och ron hos Gud. Emellertid kan vi redan på jorden få uppleva något av detta, ty Guds rike börjar här och nu. Inte så att en Jesu lärjunge ständigt går med ljuvliga känslor och himmelska syner, men någon gång kan himmelens förlåt dragas något åt sidan, så att hon får uppleva något av denna härlighet.

Så kan vi säga, att denna dags budskap finns i de tre orden, som beskriver, vad Jesus vill ge oss: Ljus, frid och härlighet. Det ljusnar i en människas hjärta på flera sätt, när hon möter Jesus. Genom förlåtelsen och upprättelsen får människan frid i sitt inre av Jesus. Genom att följa Jesus och förlita sig på Honom, får människan del av härligheten, den härlighet, som innefattas i det saliga bytet: Jesus tar vår synd och ger oss del av Hans härlighet och rättfärdighet.

I allt detta får vi påminna oss den helige Pauli ord i Rom. 8:38 f.: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något, som finns, eller något, som kommer, 39varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Amen.

 

Bön efter predikan:

O Herre Gud, himmelske Fader, Du som har skänkt oss Din Son till en Frälsare, för att Han skulle vara ett ljus för hedningarna och ge Ditt folk Israel härlighet. Vi ber Dig: Låt Ditt ljus lysa i denna mörka värld. Ge våra skumma ögon syn, så att vi i denne Din Son ser Din nåd uppenbarad och hos Honom finner hjälp mot fördärvets makter, till dess vi, frälsta från allt ont, får fara hädan i frid, såsom Du har lovat i Ditt Ord. Genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre.                                        A M E N.

 

Pålysningar:

                      Kollekten idag tillfaller vår koinonia till våra utgifter för präst, hyra m.m. På onsdag firar vi mässa till minne av S:t Sigfrid kl. 1830 före vårt bibelstudium: Gamla Testamentet blev nytt. Dessa ledes av undertecknad. Nästa söndag, Fastlagssöndagen, predikar fader Andreas.

Psalmer:   405:1-2 Hur fröjdar sig i templets famn Mitt hjärta och min tunga!

120:-      Se natten flyr för dagens fröjd, Och änglars röst från himlens höjd

658:-      Hos Dig är livets källa, I Ditt ljus ser vi ljus

478:1-3 Du Morgonstjärna mild och ren, Guds nåds och sannings klara sken

79:1-2  Gud är mitt ibland oss. Låt oss nederfalla Och Hans höga namn åkalla

79:5-7  Allt Du genomtränger. Gud, låt mig förnimma Av Ditt sköna ljus en strimma

479:-      Jungfru Maria, jungfru Maria, min Herres mor, vandrade varligt med barnet i    famnen till kyrkans kor

Psalm 479

Psalm 79

DSCF8824cDSCF8831cDSCF8833cDSCF8839cd

DSCF8854cDSCF8858c

DSCF8859c                                         Välkommen tillbaka till kyrkan