Kristihimmelsfärds dag

Psalm 159

Psalm 660

Psalm 158

Högmässa Kristi himmelsfärds dag den 30 maj 2019 S:t Sigfrids kyrka kl. 1100

Liturgisk färg: vit
Texter: Apg. 1: 1 – 11, 2 Kung. 2: 6 – 15, Luk. 24: 49 – 53

Nåd vare med Er och frid ifrån Gud vår Fader och Her- ren Jesus Kristus! Amen

Oremus:

Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.

Vi påminner oss först på nytt, att niodagarsperioden från fredagen efter Himmelsfärdsdagen till Pingst har en unik prägel i kyrkoåret. Apostlarna är lämnade ensamma i väntan på att löftet om Anden skall infrias. Denna nioda- garsperiod av tystnad, stillhet och väntan, som apostlarna tillbringade i salen i övre våningen tillsammans med Maria och några andra kvinnor, har skapat be- greppet novena. Efter detta mönster har från 1600-talet utvecklats ett bruk i romerska och anglikanska kyrkan att ha en niodagarsperiod – en novena – av stillhet och beredelse inför en särskild uppgift eller i en speciell nödsituation.

Nog behöver både vi, den svenska kristenheten och det svenska fol- ket en tid av stillhet och eftertanke. I denna stillhet har bönen sin stora plats. Hosea 7:14 lyder: De ropar inte till Mig ur hjärtat. De jämrar sig på sina bäddar, för säd och vin ristar de sig blodiga. De är upproriska mot Mig. Ångesten hade börjat i Israel. Säkerheten var inte

som tidigare. Man anade ofred. Den inre lyckan i landet svek också. Framtiden såg mörk ut. Då började Israel jämra sig och ropa till Herren, men Gud såg att

ropandet gällde säden och vinet, detta livets goda. Bot gjorde man icke av hjär- tat. Slutligen vände Gud Sig bort, och folket förgicks.

Det svenska folket är inte alls så bekymmerslöst som tidigare. Man jämrar sig på sitt läger, och den eftertänksamme känner, att läget är allvarligt Men gör man bot och bättring? Nu kommer tanken hos er: Här talar han om dem, som inte är här och lyssnar. Ja, kanske delvis, men handen på hjärtat: Är det inte så, att vi också i första hand tänker på egen ekonomi och välfärd? I stället borde vi tänka först på den andliga välfärden! Så har vi då här två sär- skilda bekännelseämnen, när vi likt lärjungarna väntar på Andens utgjutande och kraft: Vi måste göra bot och bättring i det vi tänker först på andras väl. Vi måste göra bot och bättring i det vi tänker på vårt stora och viktiga uppdrag att sprida evangelium och kärlek.

Sida 1 av 6 f Hans-Åkes postilla, Kristi him. -19

Här befinner vi oss nu väntande på Andens kraft. När vi går att be- känna, kan vi med tanke på dagens ämne fråga: Var finns Gud? Det berättas om en judisk man, att han gick med sin son till en rabbin för att få sonen välsignad. Inför rabbin gav mannen sin lille son en rubel, om han kunde säga, var Gud bor. Pojken svarade fadern, att han skulle ge denne två rubel, om han kunde säga, var Gud inte bor. Visst är detta trösterikt, att Gud är överallt!

Låt oss bedja och bekänna så sägande:

In nomine …

Augustinus skriver: Låtom oss fara till himmelen med våra hjärtan, tills vi får fara efter med kropp och själ. – Jesus i himmelen, Jesus i hjärtat, him- len i hjärtat, hjärtat i himmelen. Spurgeon sade: Man har ofta betviflat, att vi skola känna igen hvarandra i himmelen. Ett sådant tvifvel är ogrundadt, ty him- melen kallas ”min Faders hus”. Och familjemedlemmar böra väl känna igen hvarandra?

Vidare läser vi i Joh. 14:1ff. Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på Mig. I Min Faders hus finns många rum. Skulle Jag an- nars säga, att Jag går bort för att bereda plats för er? Och om Jag nu går bort och bereder plats för er, så skall Jag komma tillbaka och hämta er till Mig, för att också ni skall vara, där Jag är. Efter himmelsfärden bereder Jesus oss plats i himmelriket.

Predikan

Frälsningverket är fullbordat. För bibelkännaren är det tacksamt att notera, att förebilden, en form av profetia, finns i det gamla förbundets tronbe- stigningsfest. I 110:de psalmen säger Jahve till Sin smorde konung på Sion:

Sätt dig på Min högra sida, så skall Jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.

Himmelsfärdsdagen är alltså det nya gudsfolkets tronbestignings- fest. Uppfyllelsen av det gamla förbundets förebilder sker genom Jesus Kristus.

Den helige Paulus skriver i Efesierbrevet 1: 20ff. … när Han, Gud, upp- väckte Honom från de döda och satte Honom på Sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och kraf- ter och herravälden, över alla namn, som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade Han under Hans fötter. Den helige Petrus skriver i sitt första brev, kap. 3: 21f. Och ni räddas, genom att Jesus Kristus har uppstått, Han som har

Sida 2 av 6 f Hans-Åkes postilla, Kristi him. -19

stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under Honom.

Berättelsen om himmelsfärden är utan övernaturliga häpnadsväck- ande inslag. Lärjungarna får inte några himmelska syner. De får här inte se in i himmelen. Himmelsfärdstraditionen är betygad överallt, och forskarna menar, att himmelsfärden framstår som en av hörnstenarna i den urkristna förkunnel- sen jämte lidandet och uppståndelsen. Vi läser också profetian hos Daniel:

Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån Ho- nom, och Hans rike skall inte förstöras.

I Hebr.9:24 läser vi: Han gick in i själva himlen för att nu

träda fram inför Gud med vår sak. Nu kan vi då begrunda, vad detta betyder för oss. Jo, Frälsaren är i himmelen – ett stort glädjeämne för Hans lär- jungar på jorden.

1. Detärettstortglädjeämne,tydetbetyder,attdetstora

verk är fullbordat, som Han utförde på jorden.

Jesus återvände inte till himlen, förrän Hans verk var slutfört. Vi minns, att ofta talade om himmelen, att Han var sänd hit av Fadern, och att Han skulle återvända dit. Han fullgjorde Sitt uppdrag i Sin förkunnelse, botandet av sjuka och slutligen genom
Sin offerdöd. Himmelsfärdsdagen måste ha varit en stor glädjedag för Honom. Även för lärjungarna kändes det nog glädjande, att deras Mästare fått komma hem. Annars skulle de nog inte hållit ut i sin gemenskap och bön. Det är också en glädje för oss, att Han full- bordat Sitt verk ”för mig”.

2. Frälsaren är i himmelen – det är ett stort glädjeämne för

Hans lärjungar på jorden, ty det betyder, att de får vänta en himmelsk kraft i alla sina omständigheter här.

Jesu lärjungar blev inte kvarlämnade i någon idyllisk omgivning. Visst kan de vid vissa tillfällen finna stillhet och fullkomlig glädje, men den fallna världen gör sig snart påmind. Visst blir även vi nutida lärjungar beklädda med kraft ifrån höjden, och den behöver vi, liksom de första lärjungarna. Även den kristnes liv drabbas av Själafienden och världen. Här finns bland de kristna otro, avund och vrede. Även Jesu nuvarande lärjungar samlas i Helgedomen. Där vill de få uppbyggelse och glädje. De vill höra Guds Ord, och möta Sin Frälsare i Hans nattvard. Och det vi får här, kan fylla våra hjärtan med lovsång. Men inte alltid. Otrons kalla vindar kan komma också hit. Även Själafienden känner kyrk- vägen, ja, han vet till och med var nattvardsbordet är beläget. Så kan han tränga sig in för att störa och förstöra med främmande tankar, otrons tvivel- sjuka och upproriska tankar.

Sida 3 av 6 f Hans-Åkes postilla, Kristi him. -19

I all vår syndfullhet, svaghet och oro, är det ändå så, att vi kan be- klädas med kraft från himmelen, ty hur tillstängt det än kan vara runt omkring oss av allehanda svårigheter, så är det en öppen väg från Frälsaren i höjden till lärjungarna på jorden.

3. Frälsaren är i himmelen – det är ett stort glädjeämne för

Hans lärjungar på jorden, ty det betyder, att de alltid får vara under Hans väl- signande händer.

I dagen evangelium läser vi: Han tog dem med Sig ut ur sta- den bort mot Betania, och Han lyfte Sina händer och välsig-

nade dem. Medan Han välsignade dem, lämnade Han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade Honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de

var ständigt i templet och prisade Gud.

Medan Jesus välsignade Sina lärjungar med upplyfta händer, för- svann Han ifrån dem. Hans upplyfta, välsignande händer var det sista de såg av Honom. Han avslutade inte välsignelsen, innan Han skiljdes från dem; utan un- der en fortsatt välsignelse försvann Han. Är inte det en bild av vad Han gör i himmelen, vad Han fortsätter att göra intill tidens ände? Eftersom Han är i him- melen, når Hans händer överallt; Han tar upp de små i sin famn och välsignar dem i dopet, Han välsignar det enskilde, som läser Hans Ord, Han välsignar gudstjänstdeltagarna. Ja, vi är alltid omslutna av Hans välsignande händer. Det stora, som Hans välsignelse innebär, kan här varken fattas eller beskrivas, ty det är en himmelsk välsignelse, som övergår alla jordiska mått. Det betyder, att intet kan utestänga Hans välsignelse.

4. Frälsaren är i himmelen – det är ett stort glädjeämne för

Hans lärjungar på jorden, ty det betyder, att också de har en salig himmels- färd att vänta.

I Joh. 17 ber Jesus i Sin översteprästerliga förbön: Fader, Jag

vill, att de, som Du har gett Mig, skall vara med Mig, där Jag är, för att de skall få se Min härlighet, den som Du har gett Mig, eftersoM Du har älskat Mig …Jag har gJort Ditt naMn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek, som Du har älskat Mig med, skall vara i dem, och Jag i dem. På ett annat ställe säger Jesus: Jag skall komma igen, och taga er till

Mig, ty Jag vill, att där Jag är, där skall också ni vara.

Jesus tog inte heller Sina första lärjungar upp till himmelen. Nej, Han ville, att de här skulle vara jordens salt och världens ljus. Samtidigt behöver Hans lärjungar, nu som då, fostras och prövas. De/vi har uppgifter här i världen

Sida 4 av 6 f Hans-Åkes postilla, Kristi him. -19

att sprida budskapet om Guds kärlek, att vara föredömen, att hjälpa andra. Ofta får vi gå in i beredda gärningar följda av Hans särskilda välsignelse.

Vi har redan här kommit till Guds Rike. Vi är medborgare

i en andlig värld, som är uppfylld av andliga tillgångar och himmelska skatter. Vårt själsliv är lyftat till ett annat plan än det, som präglas av förgängelsen. Vi har en plats i en värld, där hela livet är en högtid. Wallin har diktat följande om detta:

Hur lindrigt lösas jordens band!

Jag vet, att vid Din trogna hand

Jag i Din glädje hamnar,
Der vännen återfår sin vän Och David, from och glad, igen Sin Jonathan omfamnar.

Modren, Brodren,
Där ej gråta; Makar såta, Ömma hjertan,

Der ej hinnas mer af smärtan.

De sista versarna i evangelietexten visar oss Kyrkans grundstäm- ning. Hon mottager välsignelsen och ger ut den i lovsång och glädje; man tillber Jesus, man är fylld av glädje, och man lovar Gud ständigt i helgedomen.

Amen.

Bön efter predikan:

Helige Frälsare. Såsom evig konung har Du blivit upphöjd till Faderns högra sida, och himmelens härskaror tillbeder Dig. Också vi

kommer inför Dig med tack och lov, att Du har återlöst oss åt Gud och banat oss vägen till himmelen. På jorden är vi gäster och främlingar. För- vissa oss i tron därom, att vi har vårt medborgarskap i himmelen, så att vi alltid söker det, som är därovan, och icke det, som är på jorden. Hjälp oss väl igenom denna tidens nöd, att vi en gång, med alla Dina trogna, får komma dit, där Du är, och i evighet skåda Din härlighet. Amen.

Pålysningar:

Förra söndagens kollekt till Kanneljärvi blev kr. Kollekten idag tillfaller koinonian. På söndag, den 7:de i Påsktiden predikar +Göran. Så

Sida 5 av 6 f Hans-Åkes postilla, Kristi him. -19

ytterligare ett viktigt meddelande: Pingstafton den 8 juni kl. 1100 firas här reqvi- emmässa för Laszlo Dibaczy ledd av undertecknad.

Meddelande om dödsfall:

En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag, då det blivit för oss känt, att Diakonen Jan-Olov Sjöström den 25 maj 2018 avlidit i en ålder av 68 år, 10 månader och 4 dagar.

Herren läre oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att, när vi skall skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredd till en salig hädan- färd. Amen.

Välgångsönskan över församlingen:

Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store Herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, Han styrke Er i allt gott, så att Ni kan göra Hans vilja! Amen

Trosbekännelsen

Psalmer: 159:- Till härlighetens land igen Jag ser Dig Jesu fara

660:- Herren är nu Konung, därför fröjde sig jorden

158: 1 – 5 474: 1 – 2 474: 3 – 5 359:-

9: 4

Till himlen Herren Jesus for. Halleluja. Han nu hos Gud, Sin Fader bor. Halleluja Du, som oss frälst ur syndens band, Ur dödens natt och avgrunds brand
En Herde för Din kära hjord Du leder oss med livets ord
Jesu, jag Dig älskar, Du som älskar mig

Men Herrens nåd allena Står fast i tid och evighet. Så låt oss Honom tjäna I ödmjuk tro och redlighet. Hans rike skall ej bäva, Det står, när allt blir grus. Ni helgon som får leva I himlens klara ljus, Ni änglar som får bära Till människor Hans bud, Kom, låt oss alla ära Och prisa Herren Gud, vår Gud.

Psalm 474

Psalm 359

Psalm 9

Postludium