Johannes döparens d.

Psalm 199

Psalm 201

Högmässa den Helige Johannes Döparens dag den 24 juni 2017

S:t Sigfrids kyrka kl. 1100

SKRIFTERMÅL

In nomine …

Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Ty allt, som leder till liv och gudsfruktan, har Hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som i Sin härlighet och kraft har kallat oss. Amen.

Oremus:

Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.

Vi firar idag den helige Johannes Döparen. Först påminner vi oss, vad namnen betyder. Sakarias betyder Gud minns och Johannes: Gud är nådig. Vi säger vidare: Herren besöker Sitt folk. Då kommer Han med salighetens kunskap till syndernas förlåtelse. Detta är det viktigaste budskapet till Guds folk. Så fick S:t Johannes komma med budskap om bot, bättring och Guds förlåtelse. Sakarias får en uppenbarelse genom ängeln Gabriel, som förkunnar, att han skall få en son, som skall bli nasir. Han skall få många att åter vända sig till Herren, så att Herren får ett folk, som är berett. Om Johannes´ uppväxt och ungdomstid berättas inget annat än, att han växte sig starkare i anden, och att han vistades i öknen under asketiska förhållanden. Om den helige Johannes Döparens vidare öden är vi förtrogna. Vad som är nyttigt också för oss, är hans omvändelsepredikan. Men först för vår tro, att Guds frälsningsplan går mot sin uppfyllelse. Vi läser i Joh.1:6 ff. Det kom en man, som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Bättring och omvändelse gäller även för en kristen. Bättring och omvändelse varje dag. Johannes´ förkunnelse skapade väckelse och förberedde marken för Jesu verksamhet i enlighet med profetian. När Herren besöker Sitt folk, frälsar Han det ur Ovännens hand. Det skedde vid Johannes Döparens förkunnelse. Människor vände om från sin olycksaliga vandring. Man ville tillhöra det sanna gudsfolket och ta avstånd från Ovännen – Djävulen. Jesu ankomst blir nu förberedd och kan bära frukt i fråga om efterföljare till Mästaren. Därefter sker det slutliga frälsningsundret. Vägen bort från Själafienden är öppen. Herren har även under senare tider kommit till Sitt folk genom stora gestalter exempelvis en S:ta Birgitta, en Luther, en Söderblom, en Johannes den 23:e. Mellan dessa stora Sida 2 av 5 f Hans-Åkes postilla, Döparens dag -17

gestalter överger Han icke Sitt folk. I alla tider har det funnits och finns människor och förkunnare i alla länder, som höjer sig lite över de övriga. Så kan Herren i varje tid, i varje folk få fram Sitt sanna budskap, budskapet om Sin kärlek och den enda frälsningsvägen genom Herren Jesus.

Låt oss idag särskilt bekänna, att vi inte alltid tar emot Herren, när Han besöker sitt folk, att vi inte alltid förlitar oss på Guds löften,

att vi inte alltid lever i daglig omvändelse och bättring,

att vi inte alltid prövar förkunnares tal mot den Heliga Skrift.

Ja, så är då Herren i Sitt heliga tempel, Hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder Sig till deras bön. Låt oss därför med förtröstan gå fram till Hans nådetron och bekänna vår synd och skuld så sägande:

PREDIKAN (Text: Luk. 1: 67-80)

In nomine …

Vi läser hos Jes. 49: 1 – 2: Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna, ni avlägsna folk! Herren kallade mig redan i moderlivet, Han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig under Sin skyddande hand, Han gjorde mig till en vass pil, som Han förvarade i Sitt koger. Stycket står under rubriken: Herrens tjänares uppgift.

Sakarias´ lovsång, dagens evangelium, sammanfattar egentligen hela frälsningshistorien. Första delen uttrycken en tacksamhet mot Gud för den frälsning, som Han skänker Sitt folk. Andra delen är en profetia om Johannes´ kallelsegärning. Sakarias tänker bakåt, men samtidigt ser han in i framtiden. Frälsningen har nu kommit, och den messianska tiden är inne. +Gärtner påpekar den tempusform, som finns här i grekiskan. Johannes döparens födelse är början på den messianska epoken. Fienderna, som Sakarias talar om befrielse från, är den messianska tidens fiender. Det sanna Israel blir nu befriat genom den Mäktige, som utgår ur Davids hus, v. 69: Han reser för oss frälsningens horn i Sin tjänare Davids släkt. Hornet är i GT en symbol för makt och styrka; kan också syfta på altarets horn, 2 Mos. 27: 2 I vart och ett av dess fyra hörn skall du göra ett horn, som skall vara i ett stycke med altaret. Dit kunde man söka sin tillflykt och få asyl, 1 Kon. 1: 49 Adonias gäster blev skräckslagna och skingrades åt alla håll. Och av fruktan för Salomo skyndade Adonia bort till altaret och grep tag i hornen. Detta räddade honom. Sida 3 av 5 f Hans-Åkes postilla, Döparens dag -17

Denna frälsning har profeterna förkunnat. Nu börjar löftena uppfyllas. Guds ed till Abraham 1 Mos. 22: 16ff. ”Jag svär vid Mig Själv, säger Herren, att, eftersom du gjorde detta och inte vägrade Mig din ende son, skall Jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse, som dina ättlingar har fått. Detta skall ske, därför att du lydde Mig.” Sakarias profeterar till sist om Johannes´ uppgift som vägröjare. Hans bättringsdop var en förberedelse till Messias´ framträdande. Johannes skulle vara en vägröjare i människors samveten, ty syndernas bekännande är alltid vägröjande.

Man kan vidare betrakta lite grann, vad man tidigare ofta predikade om i midsommartid. Det kan säkert vara nyttigt. Vi talar och predikar mest om andra och tredje trosartiklarna: Jesus och den Helige Ande. Vi får inte glömma första artikeln: Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Det ger oss en glädje men också ett viktigt uppdrag, att vårda skapelsen. Tittar man i gamla skrifter, så ser man, att sommarens härlighet är ett vanligt tema. Vi läser hos profeten Hesekiel: 3: 22 f. Där rörde Herrens hand vid mig. Han sade: ”Gå ner i dalen. Jag vill tala med dig där.” Jag begav mig ner i dalen, och där stod Herrens härlighet. Han fick icke se Gud. Ingen kan se Gud och leva. Han såg i markerna Herrens härlighet. Inte ens Mose, som Gud talade med så, som man talar till en vän, fick se Herren. Vi ser Gud på ryggen. Vi kan i naturen icke få veta något om Hans kärleksfulla förlåtande nåd. Därtill behövs upplysning. Den får vi genom Herrens sändebud i alla tider, med den Helige Andes hjälp. Vilka är då Herrens sändebud? Ja, naturligtvis alla de, som talar från Bibelns blad. Men varje kristen är ett Herrens sändebud. Något att begrunda åter och åter.

Vi skådar Herrens härlighet i naturen och jublar. Efter mörkret och vintern en ljus och härligt varm tid. Det, som var dött, får nytt liv. Det efter vinter kommer vår, också i Andens rike. Men visst kommer en isande vind också genom sommaren, när vi betänker alltings förgänglighet. Blomstren skall snart dö igen. Så är livet: födas – leva – dö. Detta talas också om i gamla postillor. En J. A. Olin säger i en predikan från 1800-t.:s mitt: Varom påminna oss alla Guds under? 1. Om liv och odödlighet. 2 Om död och förgängelse. 3. Om dom och rannsakan. Det är här, som vishet och sändebud kommer in. Annars skulle vi förtvivla. Ps. 92:21: Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga Ditt namn, Du den Högste, att var morgon förkunna Din nåd och var natt Din trofasthet. 1917-års översättning: Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga Ditt namn, Du den Högste, att om morgonen förkunna Din nåd, och när natten har kommit Din trofasthet. Karl XII:s Bibel: Det är en kostelig ting att tacka Herranom och lofsjunga Dina namn, Du Sida 4 av 5 f Hans-Åkes postilla, Döparens dag -17

Allrahögste; om morgonen förkunna Dina nåde, och om aftonen Dina sanning. Wallin talar om Herrans nåd om morgonen, Hans sanning i aftonstunden! Även i livets morgonstund blir det lovsång, när man gläder sig över att ett barn är fött till världen. Så gläder sig också den unga människan över att hon är född. Det är först i andra tider, som hon, nedtryckt av världens omsorger och bedragen på förhoppningar, som hon klagar, att människan är född till olycka, såsom fåglarna till att flyga. Under barndomen och den ofördärvade ungdomen, delar hon inte de övriga åldrarnas missnöjen, hon känner inte av deras oro och deras förseelser. Den unga står som skapelsens krona, jublar och tror sig veta bäst. Här har Bibeln varningar, att icke förstöra de små, ty deras änglar, skyddsänglarna, står alltid inför Guds ansikte. Trots detta får alla människor sina törnar, av oförståndiga människor, av de elaka, på grund av egna misstag eller genom Djävulens försåt och list. Hon blir inte längre så självgod och kaxig. Hon lär sig vandra på helgelsens väg för att bli en bättre kristen, hon tar till sig de erfarenheter, som kristna tidigare funnit. Så går hon mot ett allt rikare kristet liv. Mot aftonen, livets afton, har hon funnit mer och mer av Guds sanningar, Sanningar med stort S, det som så många idag tyvärr förnekar, detta att det skulle finnas eviga sanningar.

Jes. 46: 3f. Hör på Mig, … ni …som Jag lyft ända sedan ni föddes, burit från er första stund. Ännu när ni blir gamla, är Jag densamme, ännu när ni grånat, skall Jag bära på er. Jag har skapat er, Jag skall lyfta, bära och rädda er. Detta är den sanning, som Bibeln och livet lär oss. Gud är den evigt samme. Han tar alltid hand om oss. Detta budskap är vi kallade att föra vidare. De första orden från Jesaja, som vi hörde i början av predikan, syftar naturligtvis i första hand på Herrens lidande tjänare: Messias. Herren kallade Mig redan i moderlivet, Han nämnde Mig vid namn redan i Min mors sköte. Han gjorde Min tunga till ett skarpt svärd och gömde Mig under Sin skyddande hand, Han gjorde Mig till en vass pil, som Han förvarade i Sitt koger. Med bibelordets rika innebörd måste det naturligtvis syfta även på andra Herrens tjänare – profeterna och S:t Johannes Döparen, som vi firar idag. Men inte nog med det: varje kristen kan i sitt vittnande, med Den Helige Andes hjälp, söka tröst och styrka i dessa ord!

Amen. Sida 5 av 5 f Hans-Åkes postilla, Döparens dag -17

Bön efter predikan:

Allsmäktige Fader, himmelens och jordens Herre, Du som låter Din sol, Din glädjes och Din godhets återsken, gå upp över världen och mättar allt levande med Din nåd, Du som ock, i Din förbarmande kärlek, låtit det Sanna Ljuset av höjden uppgå, genom vår Frälsare, Jesus Kristus. Vi bedja Dig: Vidga idag våra hjärtan att tacka och prisa Dig för alla Dina verk och att av hjärtat fröjdas över Dina gåvor. Men när glädjen försvinner och prövningens tid kommer, hjälp oss då att ha vår tros fäste i Kristus, att vi omsider med Honom får del i det livet, som aldrig förgår. Amen.

Pålysningar:

Kollekten förra söndagen till vår koinonia uppgick till Kr., vilket härmed tacksamt erkännes. Kollekten idag tillfaller Östanbäcks kloster. I morgon 2:ra s. ef. Tref. predikar biskop Göran kl. 1100. Onsdagen firas som Petri och Pauli dag med mässa kl. 1830. Nästa lördag, 1 juli, firas Marie besökelse med mässa kl. 1100. Gudstjänsten kan bli något försenad, om kyrkan blir uthyrd till kl. 10.30. Jag har ännu ej fått besked. Nästa söndag högmässa som vanligt. Dessa tre gudstjänster leds av undertecknad. Som postludium spelas

Välönskan över församlingen

Gud give Er nåd att efterfölja Hans heliga i tro, hopp och kärlek! Amen.

Trosbekännelsen

Psalmer: 199: 1 – 3 Den blomstertid nu kommer Med lust och fägring stor,

666:- Guds tjänare skall se Hans ansikte, och Hans namn skall stå tecknat på deras pannor.

201:- En vänlig grönskas rika dräkt Har smyckat dal och ängar.

387: 1 – 3 Jesus Kristus är vår hälsa. Han oss alla ville frälsa. Med Sin plåga och Sin död

387: 4 – 7 ”Kom till Mig, Mitt barn”, Han säger. ”Jag vill ge dig allt Jag äger. Läkedom och liv du får

20:- Helige Fader, kom och var oss nära, Låt oss förnimma kraften av Din lära …

Jesu, var när oss, Du som dog för alla. Giv oss Din frälsning, Hör vi Dig åkalla …

Helige Ande, som i sanning leder, himmelska duva, Sänk idag Dig neder …

517:- Världen, som nu föds på nytt, Pånyttföder glädjen. Här på jorden vandrar nu

Den uppståndne Herren. Sida 6 av 5 f Hans-Åkes postilla, Döparens dag -17

Psalm 517