Den Helige Mikaels dag

Skriftermål

                  I vårt skriftermål skall vi betrakta Jesu ord om Natanael: Där är en sann israelit, en som är utan svek. Jesus, som ser allt och vet allt, visste att Natanael var en god israelit, en som vandrade på den rätta vägen. Vi läser i Ps. 139: Herre, Du rannsakar mig och känner mig.2Om jag står eller sitter, vet Du det, fast Du är långt borta, vet Du vad jag tänker. 3Om jag går eller ligger, ser Du det, Du är förtrogen med allt jag gör. 4Innan ordet är på min tunga, vet Du, Herre, allt jag vill säga.

Vi tillhör det nya Israel. Kan om oss sägas: Där är en sann israelit?

I vårt skriftermål idag skall vi tänka på vårt leverne och begrunda, om vi är en sann israelit. Jesus ser och vet allt, i enlighet med psalmen, men Han vill, att vi besinnar oss och tänker efter. Han vill, att vi skall bekänna våra synder. Psaltarpsalmen är till stor tröst, detta att Gud omsluter oss på alla sidor. Samtidigt är det dock en varning: Gud ser dig! Alltså bekänn och omvänd dig!

Jesus säger till Natanael: Större ting skall du få se! Detta är ett löfte också till oss. Bekänn, omvänd dig och tro, så skall du få se stora ting!

Herren är i Sitt heliga tempel, Hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder Sig till deras bön.

Låt oss därför med förtröstan gå fram till Hans nådetron och bekänna vår synd och skuld så sägande: …

Predikan

 In nomine…

 Gudstjänstfirande församling!

Idag på den Helige Mikaels dag kan vi säga, att vi numer har två temata: Änglarna och kampen mot det onda. Vi kan börja med att säga något om skyddsänglar, innan vi går över till att ånyo betrakta den himmelska sfären. Så här skriver en Eleonor Magnusson: Våra Skyddsänglar är personliga, och är med oss under hela vårt liv på denna jord. Vi har faktiskt två Skyddsänglar vid vår sida sedan dagen då vi föds – en har rollen som beskyddare, och är den, som skyddar oss tills vår tid är inne att gå vidare, och den andra har rollen som vägvisare och lärare. Änglar är inte vanliga själar, som gått över, som t.ex. familjemedlemmar som avlidit, även om de såklart också kan vara vid vår sida. Skyddsänglarna har just de egenskaper, som du behöver ha vid din sida i detta liv, och de är helt perfekt för dig, samt älskar dig fullständigt. Meningarna om antalet skyddsänglar går isär. En vanligare tro är, att alla människor har en skyddsängel, med den kristne två.

Ordet skyddsängel finns inte i Bibeln, men många berättelser om skyddande änglar. ”Se till, att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er, att deras änglar i himlen alltid ser Min himmelske Faders ansikte” (Matt 18:10) ”Ingen olycka skall drabba dig… Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar” (Ps 91:10-11)

Bibeln innehåller en rad berättelser om händelser där Guds budbärare (grekiska angelos betyder, som vi vet ”budbärare” eller ”sändebud”) ingripit för att skydda och rädda människor. När Gud förstörde städerna Sodom och Gomorra räddade änglarna Lot undan den katastrof som förintade de båda städerna:”I gryningen drev änglarna på Lot och sade: ’Skynda dig i väg (1Mos19)

Mose får löftet: ”Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig” (2 Mos 32:34)

Daniel överlever vistelsen i lejongropen och säger: ”Min Gud har sänt Sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen, och de gjorde mig ingen skada” (Dan 6:22) Vidare kan man nämna den ängel, som sökte sig till Getsemane den natten, då man jagade Jesus för att gripa och korsfästa Honom: ”Själv drog Han [Jesus] Sig undan ifrån dem [lärjungarna], ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: ’Fader, om Du vill det, så ta bort denna bägare ifrån Mig. Men låt Din vilja ske, inte Min.’ En ängel från himlen visade sig för Honom och gav Honom kraft” (Luk 22:41-43) Och när översteprästen i Jerusalem och hans anhängare lät gripa och fängsla apostlarna ingrep änglarna återigen, för att göra det möjligt för dem att fortsätta att förkunna evangeliet:

”Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem…” (Apg. 5:19)

Till sist kan vi påminna oss, att Hebréerbrevet säger, att vi kan ha dessa besökare som gäster, utan att ens veta om det, så kanske går de i dag i helt vanliga kläder, enligt vår tids mode, liksom de på den tiden vid en del av sina besök på jorden bar kläder enligt den tidens och den världsdelens sedvänja.

Alla böcker i Bibeln utom Rut, Ester, Johannes- och Jakobsbreven talar om änglar. Katekesen säger, att änglarna och människorna är de enda förnuftiga varelser, som Gud skapat. Alltså: inte bara människor utan även änglar ingår i det Guds Rike, som är hela universum.

De sju änglar, som vanligen kallas ärkeänglar, nämns först i Tobits bok 12:15Jag är Rafael, en av de sju änglar som står beredda hos Herren och har företräde hos Honom i Hans härlighet. I Upp. 8:2 står det om de sju änglarna, som står inför Guds tron. Detta har tolkats som ärkeänglarna: Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sariel, Gabriel och Fanuel. Detta kommer från Henoksboken, som är en skrift utanför Bibeln. Jag har funnit på nätet en svensk översättning från 1901. Här utmärks vidare fyra av dem såsom begåvade med särskilda uppgifter: Mikael – den barmhärtige och långmodige, Rafael – satt över all sjukdom och alla människobarns sår, Gabriel, den starke – alla krafters herre samt Fanuel – satt över det eviga livets arvingars botgöring och hopp.

Bibeln säger om änglar bl.a. följande: Hebr. 1: 14 Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem, som skall få sin del av frälsningen? Som andeväsen är de osynliga för våra ögon. När de ses, beror det på en uppenbarelse. De kan därför inte beskrivas helt och fullt. De utstrålar en särskild ljusglans, deras kläder är vita, och ansiktet skinande vitt som snö. Matt. 28:3Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Änglarna är odödliga och syndfria. Deras antal är oräkneligt. Dan. 7: 10 Tusen och åter tusen betjänade Honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför Honom. Vidare Upp 5:11: Jag såg, och jag hörde rösten av många änglar, som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen.

Änglarna kan uppenbara sig i mänsklig gestalt. Gabriel t.ex. sägs ha sett ut som en man, då han uppenbarade sig för Daniel. Som en följd av sin väsensförbindelse med Gud och sina uppdrag i Hans tjänst, besitter änglarna en övermänsklig makt och kraft. De äger även övermänsklig kunskap och vishet, men de är inte allvetande. Änglarna är tjänande andar, som omger Guds tron. I himmelen utför de sin gudstjänst i Guds omedelbara närhet. På jorden är deras verksamhet mångartad.

Under Guds skapelseverk sjöng änglarna lovsånger, som sändebud möter de oss genom hela uppenbarelsehistorien. De visade sig ofta, då Jesus vandrade på jorden; vid Jesu födelse, frestelse, getsemanekamp, uppståndelse och himmelsfärd.

Änglarna är, som vi sett, redskap för Guds försyn och för Hans omsorg och beskydd av dem, som fruktar Honom. Ps. 34:8 Herrens ängel håller vakt kring hans trogna och räddar dem. Apg. 12:15 och då sade de: ”Det är hans ängel.

Änglarna följer utvecklingen av Guds frälsningsplan på jorden med största intresse. De gläder sig över varje syndare, som omvänder sig. De bistår evangelii förkunnare och hjälper sökande. Den kristna församlingens sammankomster och gudstjänster berikas av deras närvaro. Vissheten härom bör prägla medlemmarnas uppträdande. Änglarna framställs som den troendes förebild i full hängivenhet för Guds vilja. Änglarna tilldelas även uppgifter som redskap för Guds straffdomar.

Bibeln talar även om onda änglar, demoniska väsen. Skriften förutsätter, att ett avfall från Gud har ägt rum också inom änglavärlden. De onda andarna och deras furste avväpnades genom Jesu död på korset. Kol. 2:15 Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när Han triumferade över dem genom Kristus. Deras slutliga öde blir den eviga elden, Matt 25:41 Gå bort från mig… till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.

Slutligen skall vi betrakta ett par speciella änglagrupper. Först Seraferna: Seraf (plural: serafim (hebreiska: שׂרף, plural שׂרפים ’seraphim’, latin: seraph[us], plural seraphi[m]) är i judisk och kristen tradition en grupp änglar, som uppvaktar Gud, när Han sitter på Sin tron, medan de ropar Kadosh, Kadosh, Kadosh (Helig, helig, helig). Seraferna är sexvingade; ett par täcker de ansiktet med, för att de står så nära Gud. I den kristna traditionen, är serferna de högsta änglarna, över keruberna och Gudstronens väktare; dessa tre grupper tillhör dock gemensamt den högsta änglahierarkin. Serafim betyder på hebreiska ’de brinnande’.

Keruber, de visa (hebr. kerubim, plural: keruvim) är änglavarelser, som uppträder i Bibeln. De beskrivs vara en blandning mellan djur– och människogestalt, och i senare kristen änglamytologi anses de vara den näst högsta ordningen av änglar, efter Serafer. Keruber uppträder i Gamla Testamentet som väktare, där de till exempel vaktar paradisets portar och förbundsarken, samt som bärare av Guds tron. Keruber har fyra ansikten; ett människoansikte, ett lejonansikte, ett tjuransikte och ett örnansikte. Dessutom hade de fyra vingar med en mänsklig arm under var och en av dem. Med ett par av vingarna slöt de sig intill varandra, och med det andra paret täckte de sina kroppar. De hade raka ben, med en kalvs klövar som fötter, och de glimmade som om de var av metall. De har varsitt flammande svärd. Keruberna omges av ögon och ikläds oftast en dräkt av påfågelfjädrar för att symbolisera intellektet. { Taget från Wikipedia]  Eftersom all kontakt med änglar sker genom uppenbarelser, kan de inte beskrivas helt i mänskliga termer. När det gäller språket, har några svenska psalmer behållit de hebreiska formera serafim och kerubim, så t.ex. 1, 329 och 480.

Dagens andra tema är kampen mot det onda.  Om det onda har skrivits massor. Hur kan Gud tillåta det onda? Den frågan ställer sig många. Bibeln ger inga svar. Bara att en gång blir segern vunnen över det onda. Vi får påminna oss, att vi är inställda i kampen mot det onda. Tänk, om alla levde efter Guds vilja. Hur annorlunda skulle inte världen se ut. Nu är det tyvärr inte så! Då har vi i stället på var ort att söka göra gott. Även de minsta saker. Kan bli en kamp mot det onda. Att betala skatt, som går till sjukvård, hemhjälp och det allmännas bästa. Själva skatteuttaget är ett annat problem, som inte skall behandlas här. En gåva till nödlidande, förbön är också hjälp i kampen mot det onda. Vidare får vi inte glömma förmaningens möjlighet, att försöka påverka andra till goda gärningar. Häri ligger även förmaningar. Dock måste man ibland vara klok och försiktig, så att inte förmaningen får motsatt verkan.

Aposteln skriver i 2 Kor. 12: Ty när jag är svag, då är jag stark. Ja detta är något av en paradox: Den svages styrka. Svagheten består i att den fromme känner sig helt oförmögen till det goda. Hon behöver kraft. Det får hon av Livets Herre. Då kan hon kämpa mot det onda i alla dess former. Den starke, som säger till sig själv: Jag är tillräckligt stark för livets strider, jag kan själv ändra onda vanor till goda, orubbad stå emot frestelsen och uppfylla alla mina plikter. Ja, den människan behöver ingen Frälsare. För henne blir kristendomen blott en samling nyttig lärdom. Men det väsentliga i kristendomen: syndaerfarenhet, försoningens nödvändighet, trons förtröstan på Jesus, allt detta är obegripligt tal.

Så lär vi oss idag, att kampen mot det onda började i Himmelen, där den Helige Mikael kämpade. Den kampen fortsätter här på jorden, kampen mot det onda, i vilken vi alla är insatta. Där kan vi i vår svaghet bli starka, när vi tar emot kraft från Gud genom den Helige Ande, som är vår styrka och vägledare. På vägen har vi också hjälp av Guds utsända sändebud: Änglarna. Amen.

Bön efter predikan:

              O Herre Gud, Du som gör vindar till Dina sändebud och eldslågor till Dina tjänare. Dig vare ära och tacksägelse för Dina heliga änglars vakt och vård, alltifrån vår första dag. Vi beder Dig: Giv att såsom Dina himmelska härskaror alltid som barn fröjdas inför Ditt ansikte och som starka hjältar uträttar Dina befallningar, också vi må, i stillhet och bön inför Din Sons heliga kors, skåda Din kärlek uppenbarad och undfå mod att kämpa. Förläna oss nåd, så att vi icke ger efter för världen, men ständigt står fasta vid Ditt ord och bud, och låt Din Ande vittna med vår ande, att vi är Dina barn.   Amen.

Psalmer:

6:-         Lova Gud i himmelshöjd

3: 2–3 Helig, helig, helig, sjunga helgon alla

167:-         Gud låter Sina trogna här Allt gott av nåd erfara

  16: 1–2 Kom, låt oss nu förenas här Med änglarna i höjd

16: 3–4 All ära, makt och härlighet, All vishet och allt lov

483:-         Guds änglar är Hans sändebud, Av eld och vind och ande
                  En himmelsk här av liv och ljus, Som glimmar genom natten
                  …
                  Det är Guds änglars dag idag, Och de för inte vilse.