Kategoriarkiv: Okategoriserade

4:e sön i Advent

Psalm 478

Psalm 663

Psalm 480

Armi sjunger

Psalm 110

Psalm 39

Psalm 108

Postludium

3:e sön i Advent

Psalm 107

Psalm 423

3:e i Advent – 2019 — 3:e årg. — S:t Stefanus koinonia, S:t Sigfrid

107:1-3, 423:-, 100:1-4, 36:-

I Hebr. hävdar aposteln: ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Det är naturligtvis ett budskap om vem han är: han fanns från begynnelsen som Guds Son. Han föddes som människa, och det är ju hans födelse som är anledningen till att vi om en dryg vecka firar Jul. Det är också en bekännelse till att han har uppstått från de döda. Därför kommer han att finnas i evighet.

Aposteln menar då också att hans budskap är detsamma, att det inte förändras. När Paulus i Gal. säger att han sändes till oss ”när tiden var inne”, så menar han att det då var den ideala tiden att ge oss människor det slutliga frälsningsbudskapet. Det som då hördes, gäller för alla tider. Det är mot den bakgrunden vi kritiserar att man menar att budskapet är tidsbundet, och bör anpassas efter vad som kan ara lämpligt i en ny tid. Men vi ställer oss vid Pauli sida när han i 2 Kor. markerar: ”Vi är inte som de flesta, som förfalskar Guds ord för egen vinning.”

Men apostelns ord ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”, betyder också att i mötet med Jesus upphör tiden att gälla på vanligt sätt. Det förflutna blir närvarande. Det är så vi firar 1:a sön. i Adv.: vi hör om Jesu intåg i Jerusalem, men inte bara som en skildring av vad som en gång hände, utan som något som händer också nu. Vi inleder ett nytt kyrkoår med att ta emot honom som också nu kommer till oss. Så blir också varje söndag en högtid, då vi tar emot honom.

Så är också den gudomliga framtiden redan här. Det blir tydligt för oss på Domssön. Vi tänker inte bara för vad som en gång skall komma, utan vi låter det ske redan nu. Herrens dom går över vårt liv, och vi accepterar att det finns anledning till den gudomliga domen. Vi erkänner oss skyldiga och ber uppriktigt om förlåtelse. Också det här låter vi ske varje söndag, när vi inleder vår gudstjänst med syndabekännelse och i tacksamhet tar emot budskapet om Guds barmhärtiga vilja att ge oss förlåtelse.

Det här har varit en lite omständlig inledning till mötet med den här 3:e Adventssöndagens huvudperson: Johannes döparen. Han och nästa söndags huvudperson, Jungfru Maria, är det två viktigaste Adventsgestalterna. Som ni vet, så avskärmas koret i en ortodox kyrka från kyrkorummet med en ikonostas. På var sin sida på portalen som leder in till altaret finns ikoner av de två. Det är de som visar vägen och leder fram till Herren Jesus.

Vi stannar nu först inför ”i går”. I dagens Ev. har vi hört Lukas noggrant fastställa när Johannes framträdde. Eftersom det fanns olika sätt att beskriva när det ”femtonde året av kejsar Tiberius regering” inföll, är det något oklart när det var. Men mer än något år fel blir det inte, om vi säger att var år 28.

Det som skildras i Ev. är alltså förankrat i mänsklighetens historia. Vår tro bygger inte på gudamyter, inte heller bara på uppenbarelser som benådade personer kan ha fått. Det är av den anledningen som vi i trosbekännelsen säger: ”korsfäst under Pontius Pilatus”. Avsikten är inte att peka ut honom som en särskilt grym makthavare, utan betyder egentligen: ’korsfäst under Pontius Pilatus tid som ståthållare i Judeen’.

När Johannes då uppträdde var det i enlighet med de profetiska löftena. Han var sänd av Gud för en sista beredelse, innan löftet om Messias, om den gudomlige härskaren, gick i uppfyllelse. Han var sänd för att i öknen ropa: ”Bana väg för Herren!”

Också det sista profetiska löftet gick i uppfyllelse. Profeten Malaki ger till slut löftet: ”Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.” Som svar på en fråga skulle Jesus säga: ”Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville”, och evangelisten noterar: ”Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes Döparen.”

Johannes kom med ett budskap om det var nödvändigt att bereda sig för Messias ankomst, för Kristi ankomst, om vi översätter till grekiska. Han inbjöd människor att låta döpa sig, som ett tecken på omvändelse och förlåtelse. Och han uppmanade också, som vi hörde, människor att leva hederligt och rättfärdigt, något som tog sig olika uttryck, beroende på yrke och samhällsställning.

Att man tog Johannes botförkunnelse på allvar, berodde på att det hade sin grund i löftet om att Herren skulle komma och inleda en ny, god tid. Budskapet om att löftet skulle gå i uppfyllelse gav en förväntan och glädje som gjorde också beredelsen glädjefylld.

Inför Herrens ankomst måste man bereda sig. Det gäller också, när vi övergår till ”i evighet”, inför framtiden. När vi nu har påminner oss Herrens ’ankomst’, det är ju vad det latinska ordet ’advent’ betyder, så handlar det inte bara om Jesu ankomst, när han framträdde omkr. år 28, utan också, och egentligen än mer, om hans slutliga ankomst vid den jordiska tidens slut. Det var ju löftet han lämnade efter sig, alldeles tydligt vid himmelsfärden, då de gudomliga ’männen i vita kläder’ meddelade: ”Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.”

Också inför den ankomsten blir Johannes döparens maningar till omvändelse angelägna. Med insikten om att tiderna i det gudomliga sammanhanget flyter samman, gäller de också nu. I Upp. menar aposteln att ”tiden är nära”, och han har sällskap av Paulus i den gamla Ep. för 1:a sön. i Adv.: ”Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro.” Maning i Upp. blir då att ”den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig”.

Också här går längan efter vad Gud har utlovat och nödvändig beredelse för det samman. Man kan naturligtvis vara skrämd inför vad som skall komma. Det har i vår kyrka länge rått en dov botsstämning över Domssön. Men mer och mer har väl längtan efter gudomlig rättvisa tagit överhanden. Den beredelse som Döparen uppmanar till präglas av längtan. I sitt andra brev menar Petrus att vi skall leva ”heligt och gudfruktigt”, därför att vi inte bara ”ser fram emot Guds dag” utan också ”påskyndar dess ankomst”.

Vi började Advent med att minnas Jesu ankomst en gång, och riktade förra söndagen blickarna fram mot hans slutliga ankomst. Nu inser vi att Johannes döparen manar oss att bereda oss den, på motsvarande sätt som när han en gång framträdde. Perspektivet är inte mindre, men är dessvärre något som ofta saknas. När vi hör kristna röster i oron för klimatet, så blir det ofta inomvärldsligt. Det sägs inte mycket om att det kanske kan vara ett av de tecken som Herren Jesus anger som något som förebådar tidens slut och hans ankomst. Det är kanske allvarligare åtgärder än att minska koldioxidutsläppen som också skulle bli angelägna.

Så stannar vi då till slut inför ”i dag”, då det förflutna och den gudomliga framtiden möts. Det är Advent och vi bereder oss för Julen. Som vanligt påminner jag om att det inte är Jul ännu, Advent är en beredelsetid för högtiden. Trots all julhandel och alla juldekorationer som redan är på plats, skall vi sträva efter att behålla beredelse som grundton.

När vi om en dryg vecka på nytt får höra om Jesu födelse, så blir inte heller det bara ett minne av vad som en gång hände. Vi låter det som skedde ske på nytt. Vi skall ställa oss vid sidan av herdarna, och så småningom vid Epifania också vid sidan av vise män, där många av oss kanske känner oss mer hemma. Att Gud blev människa, och det för vår frälsnings skull, skall drabba oss på nytt. Vi inbjuds att ta änglabudskapet om ”en stor glädje för hela folket” som något som gäller också oss.

Det är den julglädje som vi väntar på, som nu gör att vi låter Johannes döparen också för oss förkunna ”syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop”, vilket för oss som är döpta betyder att vi rannsakar oss om vi verkligen lever så som kan förväntas av den som är döpt. I de profetord som uppfylldes genom Johannes heter det att ”krokiga stigar skall rätas och steniga vägar jämnas”. Ja, det finns en hel del krokigt och stenigt i vårt liv som behöver rätas upp och jämnas ut! Till Advent hör många yttre julförberedelser. Dit hör också inre och andlig beredelse.

Den beredelsen sker alltså inför det löfte som också gavs genom profeten: ”Alla människor skall se Guds frälsning.” Utan adventsberedelse kommer vi inte att se åt rätt håll när det bli Jul. Vi kommer att gå vilse bland alla våra julseder och inte uppfatta att det handlar om den frälsning som Herren Jesus vill ge.

Men om vi ser Johannes döparen som förelöparen och vägröjaren för honom, då finns vi med, när det sägs att ”folket var fyllt av förväntan”!

Sång av Armi och Edith

Psalm 39

Psalm 36

Pianopostludium

 

Långfredagen

Psalm 140

Psalm 142

Långfredagen – 2019  —  S:t Stefanus koinonia, S:t Sigfrid

140:-, 142:-, [449:1-2, 144:1-2, 239:3], 145:-, 456:-. 143

 

”Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.” S:t Paulus skriver så till sina medkristna i Korint. Det är något speciellt med budskapet om Jesus, och därmed med kristen tro. Den skiljer sig från de olika former av tro och religion som omger den unga församlingen. Det är en tro på en Frälsare som hade blivit korsfäst.

Det här centrala i det kristna budskapet och tron har inte blivit mer accepterat i vår tid. Att Jesus genomgripande har påverkat vår världsdels och dess kultur, och på många sätt nu hela världens, kan man inte undgå att erkänna, men man talar antingen så lite som möjligt om det, eller lyfter fram andra sidor hos honom.

Ändå är det korset som har blivit den kristna symbolen. Det är så allmänt förekommande och ofta så utsmyckat tecken att man inte tänker på vad det egentligen är: ett avrättningsredskap. Det kan vara naturligt att spontant tycka att det är både stötande och dåraktigt att låta det vara centrum för tro och tillbedjan. Också vi kristna, 2000 år senare i en annan stad, behöver nog få samma apostoliska påpekande: ”Vi predikar Kristus som korsfäst.”

Vi som har samlats här vet att det som vi minns idag på Långfredagen inte är det sista som sker med och kring Jesus. Vi är ju bara på den första av de Tre heliga dagarna. Men det går inte att komma runt det faktum att centralt i det kristna budskapet handlar det om lidande och död. Det är inte vad man har att vänta av en Frälsare, att han blir korsfäst, död och begraven.

Men samtidigt blir det en Frälsare som just därför kommer oss nära och blir oss sällsynt angelägen. För lidande och död är en del av livet, som det inte går att komma ifrån.

Vi möter lidande på två sätt. Först handlar det om det onda och meningslösa lidandet, det som är vad Guds fiende har att ge. Vi har det i sjukdom och olycka, i fattigdom och förtryck och annat som drabbar oss. Det kan bli följden av misstag och missbedömningar. Bibeln inser det och försöker inte låtsas om annat I Psalt. tvingas den fromme klaga ”för min själ är mättad med lidanden och mitt liv närmar sig dödsriket”. Bönen kan bli hjärtskärande: ”Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck?” Men den kan också, trots allt, bli fylld av tillit till Gud: ”Han föraktade inte den förtrycktes lidande och såg inte på honom med avsky.” Jesus bad så på korset. Ropet ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”, går sakta över i förtröstan.

Han visste att det skulle bli så. När hans lärjungar hade börjat få klart för sig vem han var, och Petrus hade bekänt honom som ”Messias, den levande Gudens Son”, var det slut på predikan och under inför stora folkmassor. Nu var hans uppgift en annan: ”Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad, och efter tre dagar uppstå igen”, sade han. Det var han som var uppfyllelsen av Jesajas profetia om Herrens lidande tjänare, som vi hörde i GT-läsningen: ”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande.”

Det här är djupt tröstefullt. I det lidande, som oundvikligen drabbar oss, är vi inte ensamma. Vi har inte en Herre och Frälsare, som från upphöjd position i förbarmande sträcker sig ner till oss. Vi har en som finns vid vår sida i eländet, och kan hjälpa oss på ett helt annat sätt, eftersom han har delat det. I Ep. hörde vi aposteln säga: ”Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd.” Vi låter det vidgas till ’som har delat vårt lidande i allt’.

Men sedan finns också ett lidande som är meningsfullt och leder till något gott, kanske inte alltid så förlamande, men i varje fall något mödosamt. Allt lärande är förenat med möda, inte så sällan med lidande av något slag. Skrapade knän, när man lär sig cykla, eller huvudvärk efter nattens tragglande av språkliga böjningsmönster eller matematiska uträkningar, får man räkna med.

Också i det här är Bibeln realistisk, och inser samtidigt att vårt livs växt in i det gudomliga inte är annorlunda. ”Det gjorde mig gott att få lida, så att jag fick lära mig dina stadgar”, bekänner vi med Ps. 119. Bibeln vågar se att lidande inte alltid bryter ner. ”Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far?” menar aposteln i Hebr.

Men det är inte alltid så enkelt. Det finns ett lidandets mysterium att ödmjukt stanna inför på Långfredagen. Vi fick i Ep. höra: ”Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande.” Det är lätt att avvisa ett sådant apostlaord som något man bara inte kan acceptera, ett påstående om en grym och krävande Gud, en Gud som annars betygas vara fylld av kärlek. Men det som Långfredagen uppmanar oss till, är att låta oss föras lite djupare än så, till den på många sätt plågsamma insikten att Jesu lidande på Golgata kors är ett uttryck för kärlek. Till vandrarna på väg till Emmaus ställde den än så länge okände mannen frågan: ”Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?”

Det är insikten eller åtminstone aningen om den här hemligheten som har gjort människor till kristna, trots att det har medfört lidande. Från begynnelsen var Paulus ärlig om saken i mötet med de första kristna: ”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.” I det första av sina brev, till medkristna i Tessalonike, noterar Paulus: ”Redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått som ni vet.” Han kan till och med skriva: ”Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull.”

Det är klart att vi behöver alla de Tre heliga dagarna för att få något grepp om hemligheten. Men redan på sitt kors är Jesus segraren: korset förvandlas till en tron. Han är det därför att han gick in i sitt lidande i lydnad mot sin Fader, att han inte gav efter och lät Guds fiende segra. Paulus gör klart att ”syndens lön är döden”, och då blir den syndfries död inte att straff utan ett vapen mot honom som är dödens herre. På ett sätt blir uppståndelsen på tredje dagen bara bekräftelsen på vad som redan har skett.

Så kan också Jesus i sitt avskedstal säga: ”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.” Och aposteln Petrus kan frimodigt ge uppmaningen: ”Gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.” De välsignelseord som har getts er efter predikan i Fastan viker inte undan från hemligheten i tron på en lidande och korsfäst Frälsare: ”Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, om ni nu än får lida en kort tid, han upprätte er, stödje er och give er fasthet.”

På Långfredagen samlas vi med stilla tacksamhet inför korset, där vår Herre Jesus är fästad. Där får vi tröst, för han lider med oss i denna arma värld. Och där får vi styrka, frimodighet och hopp, för han lider för oss, och inbjuder oss att vandra med honom in i lidandet, ja, men då också mot liv och seger bortom det!

Jesaja 53

Psalm 449 ps 449

 

Epifania

Psalm 663

psalm 130

Epifania – 2019    2:a årg.  — S:t Stefanus koinonia, S:t Sigfrid

131:1-3, 130:-, 128:-, 37:-

När våra medkristna i de olika ortodoxa kyrkorna firar Epifania, som är deras Julhögtid som vi har lånat in, så handlar det främst om Jesu dop. Det låter vi i Västkyrkan dröja till kommande söndag, och låter i stället högtiden idag handla om de vise männen och deras hyllning av den Nyfödde.

Det är inte helt klart varför det har blivit så. Men jag kan tänka mig att våra förfäder, som ju bodde på markerat avstånd från de områden där händelserna tilldrog sig, kände samhörighet med de vise männen, som gav sig ut för att söka det som uppenbarats för dem. Att de nu kom från Österland tycks inte har bekymrat, också för oss i Västerlandet krävdes ett uppbrott. Den vandring som de vise männen inledde, sedan budskapet att hela världens Konung är född, har sedan fortsatt genom tiderna.

Hur det nu än är med det, så får Jesu födelse med Epifaniahögtiden ett större sammanhang, till slut ett världsperspektiv. I Julnatten är allt lokalt hållet. Det är den heliga familjen och några herdar från närområdet. Naturligtvis måste det han funnits några släktingar också, men de nämns inte. Och vi har traditionen med två djur i en julkrubba. Fromma tankar associerade, när han nu föddes i ett stall, till Jesajas ord: “Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba.”

Ett vanligt sätt att närma sig och ta del av en evangelieberättelse, är att tänka sig in i de olika personerna och hur de reagerade. De kan bli till varning eller till förebild. Även om alla handlar utifrån de omständigheter som gällde, när det en gång tilldrog sig, finns det samtidigt något allmängiltigt över det. Det finns grundläggande mänskliga drag och attityder, som inte ändrar sig särskilt mycket genom tiderna.

Låt oss då börja med den verklige busen i skildringen, kung Herodes. Han var en maktmänniska, och om han upplevde att hans makt var hotad, vidtog han alla till buds stående medel för att behålla den. Herodes var av den värre sorten, han utmärkte sig även i en tid, där makten aldrig skydde några medel. Till slut lät han döda sin egen drottning, när han blev misstänksam mot henne. Det finns inget bevarat i historiska källor att han skulle ha dödat barnen i Betlehem, när de vise männen inte rapporterade tillbaka. Men alla konstaterar att det var så han brukade göra.

Vi har sett sådana gestalter genom tiderna, och 1900-talet hade ju en uppsättning av dem. De tycks handla instinktivt, om hotet är verkligt, funderar de inte över. Det är lätt att ta avstånd från den här typen av människor. Men reaktionen, att vid varje tillfälle tänka på sin egen position, och hur den kan komma att påverkas, finns ofta, även om den inte får så våldsamma följder.

Budskapet om Jesus blir alltid en utmaning för vår själviskhet. Det finns till slut bara två sätt att förhålla sig till honom, att falla ner och tillbe honom, eller att distansera sig från honom, mer eller mindre aggressivt. Frågan blir om det är han eller jag själv som bestämmer i livet. Det är alltför lätt att hålla Jesus på avstånd.

Ser vi det ur det andra perspektivet, så har vi upplevt att människor inte alltid kan hantera vår vilja att leva med Jesus som Herre och Konung. Vårt liv i tro visar ett alternativ som de måste förhålla sig till. Vi får då och då uppleva att människor med glädje själva går in i det, som har öppnat sig för dem. Men vi har också mött märkligt kraftfulla avståndstaganden från vår tro. Hur de som makten haver i Svenska kyrkan reagerar, när deras tro och ledning av kyrkan ifrågasätts, har vi erfarenhet av.

Fast nu är väl de flesta ganska likgiltiga, i en tid av religionsfrihet bryr de sig inte så mycket om vad andra tror. I berättelsen om de vise männen spelar översteprästerna och de skriftlärda en märklig roll. De känner väl till profetiorna: ‘Du Betlehem i Juda land, du är alls inte minst bland Juda furstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel.’ Men det noteras ingen reaktion från dem. De vet vad som gäller, men de verkar vara helt ointresserade av vad de vise männen hade att berätta.

Många av våra medmänniskor reagerar på liknande sätt. Nu skall man naturligtvis inte överdriva vad de kan ta till sig. Avkristningen har gått så långt att man inte har någon tydlig bild av Jesus och vem han är. Det är något för oss att tänka på, när vi möter dem. Många saker som för oss är självklara, är helt okända för dem. Så mycket mer än något om hans födelse, om hans kors och om den konstiga tanken att han skulle ha uppstått, har de inte, om nu ens det. Det gäller än mer hans förkunnelse. Om vi tar saker för givna, när vi möter andra, kan det vi säger bara upplevas som konstigt. Vi skall komma ihåg att vi ofta får hålla oss på nybörjarnivå.

Men även för andra än sådana blir reaktionen som de skriftlärdes. Vi kan särskilt tydligt se det vid Jul, reaktionen på budskapet om Frälsaren född i Betlehem, leder till julsånger, men inte just mycket mer. Man tycker att det är trevligt med en vacker julkrubba, där de hårda förhållandena, när Maria skulle föda sitt barn, har förvandlats till idyll. Det blir detsamma med passionerna som sjungs, när Fastan går mot sitt slut. Det blir vacker och dramatisk musik, inget mer.

Så kan präster bli ett slags teologiska experter. I det lilla jag hör av predikan utanför våra egna kretsar, saknar jag viljan att övertyga, att mena sig ha ett viktigt budskap att ta till sig. Det blir mer av föreläsning eller andligt kåseri av det. Tanken att budskapet skall leda till något, till tro och därefter till ett liv på trons grund, lyser ofta med sin frånvaro.

Risken är nu överhängande att vi själva reagerar på liknande sätt. För oss kan budskapet vara så väl känt att det inte leder någon vart. Vi glömmer bort att det faktiskt är omvälvande, att det ständigt kräver att vi tar det till oss på nytt, och låter det förvandla vårt liv. Vi kan dessvärre bli som de skriftlärde, som visste hur det var, men lät det förbli som vanligt.

Det blir i stället de vise männen som skall vara vår förebild. De fick syn på en ny stjärna, vad nu Betlehemsstjärnan kan ha varit. Och vilken anledning de än kan ha haft att tolka den som ett gudomligt tecken, så reagerade de på den. De såg den som ett budskap om ”judarnas nyfödde kung”, och gav sig iväg för att söka efter honom. Vad de kan ha haft för tankar om vad han skulle betyda för dem, vet vi inte. Men det var ändå mer än något slags akademiskt intresse, för när de till slut kom fram, efter den naturliga omvägen över Jerusalem, så ”föll de ner och tillbad honom, och bar fram gåvor till honom”.

Så har de vise männen blivit de första i en procession som fortsatt genom tiderna. Från länder långt borta från området där det hände, kommer människor och faller ner och tillber. Och om det glesnar i leden från det gamla kristna Västerlandet, så kommer de nu från Afrika och Latinamerika, och börjar komma också från Asien. I Kina har de kristna nu börjat bli så många att landets ledare, på liknande sätt som Herodes, åter igen begränsar kyrkans möjligheter att verka.

Vår uppgift är nu mycket tydlig. Dels skall vi själva visa att det också från det sekulariserade Sverige fortfarande finns människor som vill vandra i de vise männens fotspår. Dels skall vi på olika sätt bistå våra medkristna, där de är omgivna av makthavare, men också vanliga medmänniskor, som tycker att deras positioner är hotade. Därför låter vi nu kollekten idag, vår avslutande julgåva, gå till Open Doors, organisationen som på olika sätt försöker komma våra förföljda medkristna till hjälp.

Det är viktigt också för oss att lämna gåvor till den Nyfödde. Nu förtiden blir det mer papper med tryck om värde på än guld. Kollekt är en viktig del av vår gudstjänst, inte bara idag. Och rökelse är vi ju förtrogna med i vår koinonia, som ett tecken på att våra böner i tillbedjan riktas till vår himmelske Fader och till hans Son, vår Frälsare.

Men låt oss komma ihåg att det skall bli mer än så. Redan i ingångspsalmen sjöng vi: ”Våra gåvor bliver, ej myrra, guld och rökelse. Vi vårt hjärta giver, åt dig, vår Gud, vår Frälsare.” Då blir det en Jul- och Epifaniahögtid i de vise männens efterföljd!

Psalm 128

Psalm efter Nattvarden

Psalm 37

Postludium

 

 

Juldagen

Juldagen – 2018    2:a årg. — S:t Stefanus koinonia, S:t Sigfrid

119:-, dansk, 122:-, 121:-, 127:-

Det är något barnsligt med kristen tro, tycker många. Det gäller det yttre. Det märktes tydligare förr, då mängder av barn gick i söndagsskolan, utan att det ledde till att fler gick i kyrkan som vuxna. Och fortfarande är det många som har haft en enda kontakt med kyrkan, och det var när de döptes strax efter att de blivit födda.

Men det kan gälla innehållet också. Mycket av det som berättas i Bibeln, och för den del om Jesus, kan väl ingen förnuftig människa tro på, tänker många. Att tro på det där med under, det är som att tro jultomten finns. Det är spännande för barn, men när man har växt upp, får man klart för sig att det är någonting man roar barn med.

Kristen tro är något barnsligt. Egentligen vet man inte hur rätt man har. För det som hör ihop med barn handlar inte bara om att vara omogen och att ofullständigt förstå hur saker och ting verkligen förhåller sig. Det finns något positivt med att vara barnslig också. Då handlar det om att enkelt ta saker som de kommer utan att krångla till det, som vi vuxna ju har förmåga att göra. Det handlar om att möta andra med tillförsikt att de vill ens bästa. Naturligtvis får ett barn ganska snart klart för sig att man inte kan lita på vem som helst, men det där att utgå från att man måste misstro andra, är inte ett barns livshållning.

Att kristen tro är barnslig har på sitt sätt sin grund i att Jul är den inledande kristna högtiden. Det handlar om ett nyfött barn. Kyrkoårets två centrala högtider handlar om livets början och slut, om ett barn som föds och om just den människans död. Men båda sakerna ges ett gudomligt sammanhang, och därför öppnar för något utöver det vanliga.

Det hör gudomliga tillägget syns tydligast vid Påsken, då budskapet når oss om att döden inte står som det obevekliga slutet på det mänskliga livet. Men också Julen för med sig en gudomlig hemlighet, på sätt och vis svårare att se. Här finns ju inget så märkligt som en tom grav, utan något mycket vanligt, ett barn föds. Även om omständigheterna var enklare än vad vi är vana med, så är det inte svårt att föreställa sig hur det var.

Men redan här börjar alltså det barnsliga i vår kristna tro. För det som med bestämdhet meddelas är ju att det trots allt inte var ett vanligt barn som föddes. Det var Gud själv som bestämt sig för att bli människa. Det fick herdarna på sitt sätt reda på av ängeln: ”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” I det som utgör julhögmässans Ev., inledningen till Johannesevangeliet, sägs det ännu tydligare: Det gudomliga Ord som fanns från början, före allt annat, ”blev människa och bodde bland oss”, ”blev kött”, om vi skall använda det gamla uttrycket.

Det har här en gudomlig hemlighet, lika mycket som i Påskens budskap om en människa som uppstår från de döda. Så heter det också i en gammal antifon, tonsatt av många: ”O magnum mysterium”, ”O stora hemlighet”. ’Hemlighet’ betyder här naturligtvis inte någonting som man försöker gömma, utan något som det är svårt att förstå sig på. Det som till det yttre ser ut att vara något helt vanligt, att ett barn föds, rymmer i själva verket en stor hemlighet. Det handlar alltså inte om att barn vilket som helst, utan om Guds Son som har kommit till oss.

Nu har vi sedan 1:a sön. i Advent förväntat oss något annat. Då var det profetiska löftet: ”Se, din konung kommer till dig”, och han skulle vara ”segerrik”. Det stämmer ju inte alls in på ett nyfött barn, som i allt beroende av att bli omhändertagen. Så var det inte heller i an annan av profetiorna, den om ”Betlehem i Efrata”: där handlade det om ”en härskare över Israel”.

Men det här var nu inte det enda som sades i profetiorna. Vi har idag hört Jesaja förmedla det gudomliga löftet: ”Ett barn blir oss fött, en son blir oss given.” Och profeten hade dess för innan sagt att ”jungfrun skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel”, ett namn som ju betyder ”Gud med oss”.

Men även om det som skedde var i enlighet med de profetiska löftena, om än inte dem man i första hand tänkte på, så förblir det en gudomlig hemlighet. Gud är ju inte det första man tänker på, när man ser ett nyfött barn. Här finns en rad av motsägelser. Gud, som är den som har skapat världen och allt vad den rymmer, blir själv en skapad varelse. Han som är starkare än allt annat, blir något ytterst svagt och hjälplöst. Han som är den evige, går in under tidens villkor, med ett liv av bara lite drygt 30 år framför sig.

Men kristen tro är alltså barnslig, i den meningen att vi inte får en riktig bild av Gud, om vi inte tar med barnet i krubban i Betlehem. För det handlar inte bara om en Gud som man måste falla ner i vördnad inför, som Jesaja, han med profetiorna om barnet som skall födas, hade upplevt. Han hade fått se Herren, där ”han satt på en hög och upphöjd tron”, och varit tvungen att säga: ”Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar.” Många liknande erfarenheter berättar GT om.

Men nu har Gud, säger oss Julens evangelium, blivit ett nyfött barn. Och ett sådant känner vi ömhet inför. Om vi känner oss lite rädda, så är det för att vi inte skall skada det, inte skall kunna ta hand om det på rätt sätt. Gud är inte bara någon att frukta, utan också att vilja ta hand om. Vår bön i ett liv som inte alltid är lätt, är naturligtvis att Gud skall bära oss i sin famn, men här är det vi som förväntas ta honom i våra armar.

Ja, med Jul blir mötet med Gud mycket enkelt och barnsligt. Högmässans Ev. började med det mycket stora, det som var långt före denna världen: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” Men det skedde att ”Ordet blev människa”, ”blev kött”, och så kan Johannes inleda sitt första brev med att betyga, som vi hörde i Ep.: ”Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende.” Det är Julens gudomliga hemlighet: Gud kan vi ta på!

Med det här blir också livet i den kyrkan på många sätt barnsligt enkelt. Julens hemlighet, ja, hela hemligheten med Jesus, kommer man inte åt med predikningar och föreläsningar. Sådana behövs, det visar ju NT med apostlarnas undervisning om hur man skall förstå vem Jesus var och vad det han gjorde betydde. Men mer handlar det om enkelt berättande om vad som hände med honom. Barn vill veta hur det är, det är först i andra hand de frågar vad det beror på.

Och det är också barnsligt i den meningen att man lär sig genom att göra och öva. Man förklarar ju inte tekniskt hur man knyter en sko, utan man visar hur det går till, sedan får barnet pröva själv och sakta men säkert lära sig hur man gör. Så lär man sig också hemligheten med Jesus genom att tillsammans med andra fira gudstjänst. Man lär sig att be och, inte minst, lär sig att umgås med honom genom att fira nattvard. Det är till att börja med lika enkelt att förstå sig på, som det här med ett nyfött barn. Att hålla måltid tillsammans med andra är något vi alla vet vad det är.

Men sakta med säkert förs man med nattvarden in i hemligheten med Jesus. Det som till det yttre är en enkel måltid med bröd och vin, rymmer en hemlighet. Det är honom som föddes i Betlehem som vi möter och får gemenskap med. ”Det helga bröd på altarbordet vilar, som Jesus själv en gång i Betlehem”, heter det i en psalm, som dessvärre har lite för knepig melodi att sjunga, ”O, sakrament, som oss i nåd bereder, att Gud, den evige, på jorden se.”

För att vi skall passa in i det här att kristen tro är barnslig, krävs att vi själva blir barnsliga. Det var vad Jesus skulle komma att säga: ”Jag prisar dig Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn.” Att vara vuxen, med ett förnuft som alltför ofta blir begränsat av förutfattade meningar, leder inte rätt. Det är inte så man kommer hemligheten med barnet i Betlehem. Det sker genom att man själv blir som ett barn, med den enkelhet och tillförsikt som präglar ett barn.

Julens maning blir därför: Gör som Gud, bli ett barn!

16:e sön. efter Tref.

Predikan vid Högmässa 16 e. Tref.  (I)

i S:t Sigfrids kyrka för S:t Stefanus Koinonia

16 September 2018, av Kåre Strindberg

   över Jes 38:17-20. Heb 2:14-15. Joh 11:1-44.

Firningsämne: Döden och livet

Psalmer: 32:5-9. 669. 67. 153. 240. 1:5-9.

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn:

Innan Mose förberedde gudsfolket för sin bortgång

gav han dem ord från Herren inför framtiden:

”Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på

att jag har ställt dig inför liv och död,

välsignelse och förbannelse.

Du skall välja livet,

så att du och dina efterkommande får leva” (5 Mos 30:19).

Läkaren och specialisten i psykiatri Bengt Malmberg

skriver om dödens eller livets kultur

(Teologi & ledarskap 4/ 2011):

”Johannes Paulus II myntade i encyklikan Evangelium vitae [livets evangelium]

från 1995 begreppet »dödens kultur«

och lyfte fram de kristnas viktiga uppgift att främja äkta och sanna värden.

Han skriver: »I vår tids sociala situation,

präglad av en allvarlig kamp mellan en ›livets kultur‹ och en ›dödens kultur‹,

behöver vi utveckla ett skarpt kritiskt sinne

som förmår urskilja sanna värden och äkta behov«.

”Tron kännetecknas också av integration mellan ande och kropp.

I Jesus Kristus blev Gud människa, Gud inkarnerades i skapelsen,

delade vår mänskliga natur. Därmed helgades skapelsen,

och människonaturen blev gudomliggjord.

Därför är människovärdet oersättligt,

och ett av de tio budord Mose fick motta av Gud

på Sinai berg var förbudet att döda. ”

”abort, isoleringen av sexualiteten från dess reproduktiva innebörd

och eutanasi underminerar dessa värderingar”.

Så långt Bengt Malmberg.

Redan i det Gamla Testamentet framkommer,

fast oftast fördolt, ett hopp om evigt liv.

Vi kan inte välja bort den jordiska döden, men, i Jesu sällskap,

kan vi välja bort den eviga döden.

Detta är helgdagens stora ärende.

Om vi läser hela stycket i Johannes 11:e kapitel,

även de verser som nuvarande Evangelieboken

besynnerligt nog har utelämnat,

så får vi en rikare bild av dramat i Betania.

Jesus hade aldrig ett eget hem som vuxen:

”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon,

men Människosonen har inget ställe

där Han kan vila Sitt huvud” (Matt 8:20. Luk 9:58).

Vi vet att Han var gäst hos Sina troende i Kafarnaom

och hos de 3 syskonen i Betania.

Före  den skildrade ankomsten till Betania sade Jesus:

”Lasaros sover”.

I Mark 5:39  säger Jesus ”Flickan är inte död, hon sover”,

om synagogföreståndaren Jairos´ dotter.

Jesus uppväckte även änkans son i Nain  (Luk 7:12-15).

Det är så Herren ser på saken, för Honom är de döda bara sovande.

Eftersom lärjungarna inte förstod att Lasaros hade dött

sade Jesus rent ut till dem:

”Lasaros är död. Och för er skull, för att ni ska tro,

är Jag glad att Jag inte var där,

men låt oss nu gå till honom.”

Lasaros´ systrar Marta och Maria var i Betania

Marta sade till Jesus:

”Herre, om Du hade varit här hade min bror inte dött.”

Maria kastar sig för Jesus fötter och upprepar systerns ord.

Innan Jesus uppväckte Lasaros kan vi se 2 saker:

1.För det första: Jesus sade ”Jag är uppståndelsen och livet.

Den som tror på Mig skall leva om han än dör,

och den som lever och tror på Mig

skall aldrig någonsin  dö.”

   Alltså: Många hinner dö innan Jesus återkommer i härlighet

på Den yttersta dagen, men de skall uppväckas då.

Och många som lever när Jesus kommer åter

skall inte dö den jordiska döden,

utan föras upp till himmelen levande

likt Hanok i 1 Mos 5:24   och Elias i 2 kung 2:11.

2. För det andra: När Jesus såg att Maria och judarna grät av sorg

över Lasaros, så föll även Jesus Själv i gråt.

Senare skall Jesus gråta utanför Jerusalem

när Han ser in i framtiden hur det skall gå för staden (Luk 19:41-44).

Vår Frälsare räddar oss inte från alla sorger och bedrövelser,

men Han är med oss alla dagar efter Sitt löfte (Matt 28:20).

Kung Hiskia av sydriket Juda

talar till oss på 700-talet f.Kr. i dagens GT:liga läsning.

Han hade varit dödssjuk, men blivit frisk,

efter att ha bett till Herren och gråtit.

Hiskia fick, av nåd, 15 år till att leva.

Som levande kunde han tacka Gud,

som död hade det varit för sent.

Tyvärr är det ofta så att man först fattar faran

sedan man blivit räddad.

Alla de som inte har någon tro alls förstår inte

att de kan missa Det eviga livet.

Det är först när man gjort Jesu uppenbarade tro till sin egen

som man inser att man själv kunnat dö den eviga döden

vid sin jordiska död.

En förutsättning för att Gud skulle kunna rädda den syndiga människan

var att Han lät Sig födas som människa

och till Sin gudomliga natur

även fogade Sin mänskliga natur.

Det är vad dagens epistel påminner oss om.

Guds Son blir Människosonen. Gudamänniskan,

Den nya människan.

Vår Broder.

När det gäller dessa stora ting

som rör möjligheten till evigt liv och salighet,

så bör man inte chansa,

utan söka den kunskap som ändå finns

och har förvaltats av de troende i generation efter generation.

Det är fascinerande att läsa om de många vittnesbörd

som har samlats från människor som varit döda

men återkommit till livet.

Fenomenet kallas NDU – Nära-döden-upplevelser

och är samlade över hela världen.

De följer ett gemensamt mönster

av att man färdas fort genom en mörk tunnel,

för att sedan komma fram till en härlig plats.

Där möter nära och kära som ”gått före”.

Många har där sett Jesus Själv.

Vi låter lärjungen Petrus avsluta dagens predikan:

”Ni har inte sett Honom men älskar Honom ändå;

ni ser Honom ännu inte men tror på Honom och kan jubla

i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro:

era själars räddning (1 Pet 1:8-9).   

AMEN

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,

såsom det var i begynnelsen,

nu är, och skall vara,

från evighet till evighet.  Amen.

Psalm 240

Psalm 1

 

5:e i Påsktid

Psalm 162

Psalm 28

Biskop Martin

Lyssna till predikan över evangelietexten Joh. 16:5-11

Psalm 359

Psalm 200v7

 

4:e i Påsktid

Psalm 303

Psalm 266

Predikan 4 i Påsktiden (I)  1983 års Evangeliebok

vid Högmässa i S:t Sigfrids kyrka för S:t Stefanus Koinonia 22 April 2018

av Kåre Strindberg

över Jes 54:7-10.  Heb 13:12-16.  Joh 16:16-22

Friningsämne: Vägen till livet

Beredelseord: Psalt 66:1-5, 8-9, 20

Psalmer: 303, 656, 266b, 389, 251, 8.

I Faderns och     Sonens och Den Helige Andes namn:

Evangelisten Johannes för oss med

tillbaka till Jesu avskedstal,

som Han höll för lärjungarna, före korsfästelsen.

Han börjar talet med orden: Känn ingen oro.”

De har vant sig vid att ha Jesus till hands, hela tiden,

kunna fråga – och få svar – direkt.

Nu skall det alltså bli annorlunda – en tid.

”En kort tid”, säger Jesus sex gånger i vår text för idag.

I vår planets historiska livslängd återstår bara en kort tid.

Även ett långt liv – är en kort tid – i den evighet som omger oss.

Vad menade Jesus med Sina ord:

”En kort tid och ni ser Mig inte längre,

ännu en kort tid och ni skall se mig igen”?

1. Det visade sig vara en kort tid

till Långfredagen och gravläggningen.

Och 3 dagar till uppståndelsen på Påskdagen

blev ju ännu en kort tid.

2. Men det måste betyda mer:

Jesus förbereder dem även för ”en annan Hjälpare”

som Han skall be Fadern att ge dem:
”Sanningens Ande”.

”Jag skall inte lämna er ensamma”

Den Helige Ande skall komma,

och Jesus tillägger: ”Jag skall komma till er” (Joh 14:18).

Jesus skall alltså vara närvarande i Anden.

3. När de skall se Jesus igen …

måste också betyda något ytterligare underbart:

”Den dagen kommer ni inte att fråga Mig om någonting.”

Dagen då alla frågor får sina svar

kan bara betyda Jesu Kristi utlovade återkomst  i härlighet,

då Guds folk förs upp i härlighet till himmelen.

4. Den stora skillnaden mellan den bibliska historien

och den allmänna världshistorien

är att Bibelns berättelser ofta fungerar som typologier;

som förebilder och exempel, med möjlighet att byta ut personerna.

Ta exemplet med slaveriet i Egypten,

det står som en typologi för Josef, den av Jakobs 12 söner,

som kastades i brunnen, såldes som slav och sen räddade dem alla.

Josef och Jakob/ Israel är i sin typologier för Jesus.

För oss, ickeisraeliter, som inte historiskt varit slavar i Egypten

läser vi slaveriet i syndens rike, som vi behöver tåga ut ur.

Profeterna är en typ för samhällskritiker och väckelsepredikanter.

Varje tid av betryck och sorg är bara en kort tid för den troende,

för Hjälparen, Den Helige Ande ingjuter tröst och mod

och oväntade resurser, när den troende kallar på Gud.

5. ”Ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig.”

Här finner vi att det finns olika sorters glädje    minst.

Det finns en kuslig skadeglädje, när Kristus lider oskyldig – plågas – dör.

Vi möter en skadeglädje mot kristna

som försöker bygga ett bättre liv, efter sin Mästares instruktioner,

men som ändå får känna på svårigheter och motgångar.

”Jag skall se er igen och då skall ni glädjas

och ingen skall ta er glädje ifrån er.”

Kristi uppståndelse,

pingstens kraft och nytändning,

den kristna kyrkans uppbyggelse till att bli världens största religion,

Kristi återkomst i härlighet,

allt detta visar att Kristus har makt, verklig makt,

som denna världen inte ens känner till.

Han är och ger ny glädje – en glädje som skall bestå –

och som inga olyckor, sorger eller motgångar kan radera.

Vi kan sammanfatta:

Värst är väntans tider.

Tiden före en viktig eller allvarlig händelse

upplevs som oändligt mycket längre, än tiden efter.

Soldater i krig berättar om frukan och rädsla före striden.

Men i stridens larm och hetta glömmer de rädslan

och adrenalinet ger maximal klarhet och precision.

   Jesus våndades svårt i Getsemane Trädgård,

natten inför Långfredagen. Han svettades blod, står det.

   Havande kvinnor våndas före förlossningen,

men när barnet är fött och smärtan ofta är större efteråt,

glöms den lätt, inför det nya livets glädje.

Det är besvärligast innan; före ett svårt samtal,

eller möte med någon som skall ge mig ett allvarligt besked,

kanske en läkare, som skall ge en diagnos.

Men här finner vi människor stående i två helt skilda läger:

Den tro som Gud Fader och Jesus Kristus har uppenbarat

gör här en avgörande skillnad, för dem som följer det.

I nödens stund hör vi oss själva ropa till Gud.

De flesta ber, om inte förr, i nödens stund.

Och Gud Fader, som följt  alla dina dagar

och sett alla dina stapplande steg och irrfärder,

blir varm om hjärtat, av längtan.

   Han hör dig inifrån, inne i din skälvande kropp.

Kanske ger Han dig precis det du ber om,

annars ger Han dig någonting oändligt mycket värdefullare.

Vi kyrkligt aktiva oroar oss över kyrkans läge i vårt land. Så klart.

Visserligen är kristendomen Världens största religion,

men i Sverige och här på Jorden är vi en minoritet.

Och från många predikstolar utgår en förkunnelse

i strid mot Guds ord i Bibeln, Den Heliga Skrift.

Dessa tänker att det vore lättare för människor att ansluta sig

till en tro full med ständiga invändningar, än att tro som det står.

Kyrkostatistiken talar här sitt tydliga språk.

Traditionslösheten samlar inte stora skaror.

   Inför dessa tunga tankar vill jag minnas Gideon i Domarbokens 7:e kapitel,

där Herren säger inför striden mot midjaniterna:
”Du har fortfarande för mycket folk.”

Gideon får minska hären från 22 000 man, ner till 10 000

och till slut godta 300 man.

Lår oss göra en tillämpning:

   Vi tänker lätt att Herren behöver vår kraft och styrka.

Men den har Han ju Själv.

Vad han behöver av oss är sannfärdighet och offervilja.

Kvalitet går före kvantitet. Annars vinner man ”plenty of nothing.”

Massor av ingenting!

Herren är sällskaplig; vi är välkomna att vara med Honom och med varandra.

Med välsignelsen multiplicerar Han våra 2 fiskar och 5 kornbröd (Joh 6:9).

”Ingen skall ta er glädje ifrån er”, förkunnar Jesus.

Och Hans är makten och härligheten i evighet.

Men många människor saknar den här erfarenheten.

Själv var jag ateist som ung, uppväxt i en ateistisk släkt.

Många släktingar är det fortfarande.

Jag tycker inte att det är så konstigt att många saknar tro.

Det är inte så lätt att få ihop alltsammans.

Mitt råd är att inte fylla ut de tomma rutorna med egna infall.

Risken är att det blir väldigt fel.

Lämna en ruta tom!

Om man saknar något kanske man letar efter det, i stället.

Genom Uppenbarelsen vet vi hur det går till slut.

Därför: Gläd er redan nu, genom att ta ut lite glädje i förskott.

   Om du har vunnit en högvinst, men bara kan få ut den i övermorgon,

skulle du då inte glädje dig redan idag?

Jesus lovar: ”Jag skall se er igen

och då skall era hjärtan glädja sig,

och ingen skall ta er glädje ifrån er” (Joh 16:22).

Dagens epistel från Hebreerbrevet påminner oss:

”Glöm inte att göra gott och dela med er.”

Var salt och ljus, visa Världen att du tror på att

Jesus är vägen till det eviga livet!

AMEN

Ära vare Fadern och  Sonen och Den Helige Ande,

såsom det var i begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet.   AMEN

Psalm 389

Psalm 251

psalm 8

Jan Johansson´s Jazz på svenska

Annandag Påsk

Psalm 146

Psalm 147

Predikan på Annandag Påsk (1) 1983 års Ev. bok

i S:t Sigfrids kyrka, för S:t Stefanus Koinonia

Måndag 2 April 2018, av Kåre Strindberg

    över

Jonas 2:1-11.  Apg 10:34-43.  Luk 24:18-35

Psalmer:  146:1-3. 668. 147. 153:1-4. 359. 517.

Firningsämne: Möte med Den Uppståndne

Beredelseord: Jak 3:9-19a

I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn:

   De sista dagarna har varit mycket omtumlande.

Tungt har det varit att försöka förstå

varför Jesus måste lida så.

   Och overkligt, att möta så många människor som firar Påsk

utan att riktigt förstå varför.

Solen skiner, men annars är inte mycket sig likt.

Vi har sett vandringsmän.

Nu ser vi två män som talar om Jesus.

De har mycket kärlek till Honom,

men de ser ingenting att hoppas på.

De, som så många andra hade hoppats att Jesus

skulle handlat annorlunda, än Han gjorde.

   En man, som de inte känner igen,

har hört deras klagan,

och nu förebrår Han dem för deras otro.

Så förklarar Han det viktigaste

i de Bibliska Skrifterna för dem.

De blir inte förnärmade. Tvärt om.

De ber honom stanna.

Och tur var det, för det var Herren Jesus

som uppenbarat Sig för dem.

   När de möter Jesu närmaste lärjungar

får de veta att Herren har visat Sig för Simon Petrus.

Och plötsligt, medan de ännu talar,

står Han mitt ibland dem och säger:

”Frid över er!”

   Det är ingen drömvision.

Han har brutit bröd med Kleopas och den andre.

Han har ätit fisk med lärjungarna.

Det är samme Jesus som blev korsfäst – såren är kvar.

II: Kristus är uppstånden – Ja, Han är sannerligen uppstånden! :II

Hans kropp är inte jordiskt trasig, utan fri.

Johannes berättar senare att Han denna dag

går genom stängda dörrar.

Hans uppståndelses kropp är inte begränsad av tid och rum.

En ny tidsålder har inletts med Kristi uppståndelse.

Den är krönt av stor härlighet.

Med lärjungarnas nya stärkta tro

växer också deras hopp och frimodighet.

Apostlarna får uppdraget att förkunna för alla folk i Hans namn.

Vi kan jämföra med Jona i den gammaltestamentliga läsningen.

Vi kan kalla honom för den motvillige missionären.

   Kyrkofadern Kyrillos av Antiokia (+444 e.Kr.) skriver om Jona:

”Även Gud Faderns Son sändes för att predika för hedningarna,

men Han var inte ovillig till tjänsten,

och inte heller försökte Han fly undan Guds ansikte.”

   Antikens lärde vandrade ofta med sina lärjungar.

Det är så mycket i tillvaron som är svårförståeligt,

och mycket verkar sakna mening och mål.

En vandring, däremot, har både start och mål.

Så har även livet. Därför underlättar det att gå i vacker natur

när man behöver tänka efter.

Antikens lärare hade olika skolsalar,

men man gick ofta och samtalade.

”Den peripatetiska skolan” – Den vandrande skolan,

senare förebild för pilgrimsvandrare.

När man är ute och går så ser man någonting nytt, för sina ögon.

Det kan hjälpa en att tänka lite nya tankar.

Och man lämnar också bokstavligen en trakt.

Det kan hjälpa en att lämna lite dystra tankar.

Det finns två huvudgrupper av tro:

1) Där finns den uppenbarade tron, som Gud Själv  har visat direkt,

eller indirekt, genom Sina profeter, apostlar och evangelister.

Vi kan kalla den för Den objektiva tron.

2) Sen finns där den subjektiva tron, det vi tror.

Alla människor tror nu lite olika,

och om den tron var rättesnöret så hade vi lika många religioner

som det finns människor.

Det är meningen att vi skall rätta vår tro efter det Gud har uppenbarat:

”Såsom i himmelen så ock på Jorden”.

Vi har en gemensam, kollektiv, tro och trosbekännelse,

som vi, som kyrka, ropar ut till Världen,

mottagen av trons fäder och mödrar

och bevarad i trohet genom årtusendena.

Men, tänker många, Kristus är nu en sak,

men kyrkan här på Jorden är full av brister.

Ja, det är sant.

Maktmänniskor söker ledarskap både inom och utanför kyrkan.

Desto större anledning att engagera sig i kyrkan,

för Guds skull!

Trons folk har alltid fått fiender, Jesus varnade för det:

”Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat Mig före er.

Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna.

Men nu tillhör ni inte världen, utan Jag har kallat er ut ur världen,

och därför hatar världen er. Kom ihåg vad Jag har sagt er:

tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt Mig

kommer de också att förfölja er.

Har de bevarat Mitt ord kommer de också att bevara ert” 

(Joh 15:18-20.

De kristna är kallade, som kyrka, att göra skillnad i denna värld.

Jesus säger efter Saligprisningarna:

”Ni är Jordens salt     Ni är Världens ljus”  (Matt 5:13, 14).

Överallt där människor är inblandade,

finns dock risken att man ibland blir besviken.

Men det finns något självreparerande som bärs upp

av Den Helige Ande,

som inspirerar reformation och förnyelse i trohet med

Den heliga traditionen.

”De som sår med tårar skall skörda med jubel” (Ps. 126:5.

”Kom, skingrade hjord, till din Herde igen.”

Det är spännande att få vara med i ett gott sammanhang!

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”,

skriver Herrens apostel  (Gal 6:2). Varandras bördor

– Vad är det för vits med det?

Det här är det typiskt dramatiska bildspråket i Bibeln,

som inspirerat författare och talare i alla tider;

Shakespeare, Vilhelm Moberg, Sara Lidman, Astrid Lindgren,

för att bara nämna några.

Bibelspråket ”Bär varandras bördor” står i våra vigselbevis

och läses vid många vigslar.

Varför tåras så mångas ögon vid vigslarna?

Paren uppfyller det här budet spontant.

Bröllopsparen är Guds gåva till hela samhället.

Man och kvinna kompletterar varandra i skapelsen.

Att i någon mening kunna bära varandras bördor

förutsätter dock att man vet hur den andre har det.

Herren vet hur det är ställt med oss.

Vi andra måste fråga varandra.

Hur kan vi lära oss att bära varandras bördor?

Börja med att glädja er med dem som gläder sig:

”Gläd er med dem som gläder sig

och gråt med dem som gråter”,  (Rom 12:15).

Kraften att göra det kommer från Kraftens Gud:

”Kasta din börda på Herren, Han skall uppehålla dig” 

(Psalt 55:23).

Denna världens hårda lag säger:

”Som man sår får man skörda”     och 

”Som man bäddar får man ligga.”

Påskens gåva innebär att:

Vi får skörda vad Kristus har sått.

Vi får ligga där Kristus har bäddat.

Vi får älska med den kärlek som Han har givit.

”Höj den röst i lovsång, ropa ut i fröjd:
Jesus är min Herre, Han gör allting nytt.”

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,

såsom det var i begynnelsen, nu är, och skall vara,

från evighet till evighet.   Amen.

Psalm 153

Psalm 359

Psalm 517

Postludium

Anders och Hans åke i samtaloch ett nyfiket litet barn 

Juldagen

Psalm 119

Juldagen – 2017 — 1:a årg. — S:t Stefanus koinonia, S:t Sigfrid

119:-, dansk, 122:-, 432:-, 127:-

Vad gör man när det är stopp i avloppet? Ja, man tar fram den där flaskan med något slags kemikalie, och läser på anvisningen och gör efter den. Fungerar inte det, ringer man föräldrar eller barn, beroende på ålder, eller någon vän, och hör vad de har att föreslå. Hjälper inte heller det, finns det bara en sak att göra: man får ringa efter en rörmokare. Och när han kommer, ja, ’han’, antalet kvinnliga rörmokare är ju inte överdrivet stort, då blir man glad, för nu skall allt kunna ordna sig.

Det finns en alldeles påtaglig likhet mellan den här banala erfarenheten och Jul. I hela Advent har vi sett fram emot att en som vi behöver skall komma, och som därför är efterlängtad. För det är dessvärre så, om vi skall vara ärliga, att vi människor stökar till livet, bortom vad vi kan ställa till rätta. Det gavs en instruktionsbok om hur man skall göra, i GT:s lag, och den finns fortfarande, men problemen kvarstår. Och det kom människor med goda råd om hur livet skall formas, så att det blir bra. Vi kallar med profeter, och dem är det ännu värt att lyssna till.

Det som är Julens budskap är att det nu har kommit en som kan ställa i ordning det som varken gudomliga instruktioner eller benådade människor räckte till för. Gud själv har kommit till oss, till vår trasiga värld, för att ordna upp i röran. Våra tankar går idag till den heliga natten i Betlehem, där Guds ängel meddelade: ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad.”

Det gudomliga budskapet nådde oss på nytt i natt, och när det nu har blivit dag, tänker vi igenom vad det betyder. För, som det ofta blir när Gud handlar, är det inte riktigt vad vi kunde förvänta. Gud kommer till oss, och så handlar det om att ett barn har fötts! Är det inte alldeles för alldagligt, det som Julen handlar om?

Ja, många kommer naturligtvis inte längre. De gläds åt det nyfödda barnet, så som man oftast gläds åt vilket nyfött barn som helst. Kanske blir man tacksam över att man själv och ens egna barn fick födas under bättre förhållanden, och kanske skänker man också en tanke och en liten slant till dem som har det mer som Maria och Jesusbarnet, när vår värld nu ser ut som den gör.

Och det är ju bra så! Men då har man ändå bara skrapat på ytan. Om barnet i krubban sade alltså ängeln: ”I dag har en Frälsare fötts åt er.” Julbudskapet väcker frågan: kan det verkligen vara så? En som har uppdraget att frälsa, att rädda oss, borde väl vara kraftfullare än så? Nu är det ju han själv som behöver vård och omsorg, för att kunna räddas till ett fortsatt liv.

Här ligger en gudomlig hemlighet, som vi inte kan förundras nog mycket över. När nu Gud hade lovat att sända en Frälsare, hade han kunnat koma med ”med makt och stor härlighet”. Men då hade det ju varit skrämmande! Herdarna blev ju förskräckta redan av att få se änglar. Vi skulle ha tvingats anpassa oss till honom av rädsla.

Nu kom han som ett litet barn. Som fr Hans-Åke påminde om i går, betyder det att vi fylls av ömhet och tillgivenhet. Gud vill inte göra oss rädda, utan att vi skall bli glada. Han anknyter till en egenskap, som han har skapat oss med. Vi ser det om och om igen vid naturkatastrofer: det finns nästan alltid någon som tar sig an små barn som har blivit ensamma. Så Gud kom till oss just som ett barn, som väcker vår tillgivenhet.

Men det betyder också att när han nu själv skulle komma för att reparera sin skapelse, så gjorde han det helt på de villkor han hade gett för att vara en människa. Och då måste det börja med att han blev ett hjälplöst litet barn. Vi kan förstå att Gud noggrant utvalde och benådade den kvinna, Maria, som skulle bli barnets moder, han måste ju lita på att det fick alla de omsorger ett nyfött barn behöver.

Men att Gud valde att komma som en av oss människor, visar också på högheten med att vara människa, en höghet som vi så ofta förnedrar. I skapelseberättelsen markeras att

människan skapades till ’Guds avbild’. Julbudskapet bekräftar detta, när vi inser att barnet i krubban är, som vi hörde i Ev., ’Ordet som blev människa’, det gudomliga Ordet, en gång verksamt i skapelsen, det ’genom vilket allt blev till’. Han har kommit för att ge oss möjlighet att bli vad vi som människor var avsedda att vara: ”Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn.”

Alla kommer inte till den insikten, när de stannar inför julkrubban och sjunger de älskade julsångerna. Aposteln noterar också, som vi hörde i Ep.: ”Erkänt stor är vår religions hemlighet.” Jag gillar inte riktigt översättningen, ordagrant blir det ’vår gudsfruktans hemlighet’. Bo Giertz översätter: ”den hemlighet, som vi tror på”. Till Julen hör enträgen bön att få nåden att inse vad som sker i det som skedde. Och man behöver då bara komma ett litet stycke på väg för att kunna glädjas åt att det vi sjunger om är verkligt och livsavgörande. Vi sjunger inte de gamla julsångerna därför att de främst ger så fin julstämning, utan därför att de formulerar vad vi har fått nåden att tro.

Då blir Julen inte bara ett minne av vad som hände för så där 2000 år sedan. Det är något som nu sker på nytt. I en av de finaste dikterna från den tidiga högkyrkligheten, tyvärr med lite för krånglig melodi i psalmboken, skriver Elis Erlandsson: ”Det helga bröd på altarbordet vilar, som Jesus själv en gång i Betlehem.” I nattvardsmässan föds Jesus på nytt och alldeles påtagligt i vår mitt.

”Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet”, är det centrala budskapet i det traditionella Ev. för Juldagens högmässa. Hur det hänger ihop med nattvarden förstår vi bättre, om vi låter det bli ordagrant: ”och Ordet blev kött.” Med Jesus kom Gud själv materiell gestalt. Då i Betlehem var det, tydligt för alla sinnen, som människa. Till ”vår gudsfruktans hemlighet” hör att hans materiella gestalt nu är bröd och vin. Det enkla kvarstår: då ett litet nyfött barn, nu en enkel måltid. Ändå säger vi med dikten: ”O, sakrament som oss i nåd bereder, att Gud, den evige, på jorden se.”

Han som föddes i Julnatten, föds nu i kyrkan, när vi samlas för att möta honom i Ord och sakrament. Vid mässan är vi som herdarna, vi samlas kring ’den Frälsare fötts åt oss’.

Men det är mer personligt än så. Vi har en julpsalm av den danska prästen och diktaren Grundtvigs, som av någon anledning inte fått plats i vår psalmbok, som börjar med det bibliska: ”Förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå.” Mot bakgrund av att ”fursten i Guds rike … får bli en hemlös like sin första makt på jord”, kommer det som skall vara vår inbjudan: ”Men kom! Jag vill upplåta mitt hjärta, själ och sinn’, och bedja, sucka, gråta: Kom, Jesu, till mig in!”

Det blir inte Jul på riktigt förrän vi, du och jag, inbjuder Guds Son att födas i vårt liv. Det går en linje från krubban i Betlehem till altarets nattvardsbord och till vårt hjärta. Till ”vår gudsfruktans hemlighet” hör, skrev aposteln, att han ”vann tro i världen”. I Ev. konstateras, vemodigt men nyktert: ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.” Men det finns undantag, och vår bön skall vara att vi får höra dit: ”Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.”

Så vill vi ta emot honom som nu har kommit från Gud. Instruktioner i gudomliga skrifter och anvisningar av benådade profeter visade sig inte få någon rätsida på livets bekymmer och hopplöshet. Då sände Gud sin Son att komma till oss. Budskapet når oss att ”i dag har en Frälsare fötts åt er”. Världen är sig inte lik längre, för ”ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. Min önskan och min bön som er biskop är nu att det ljuset skall lysa också för er, och förändra och förnya också era liv!

Psalm122

Psalm127