Annandag Påsk

Psalm 469

Högmässa Annandag Påsk den 17 april 2017

S:t Sigfrids kyrka kl 1100

Skriftermål

In nomine:

Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Ty allt, som leder till liv och gudsfruktan, har Hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som i Sin härlighet och kraft har kallat oss. Amen

Oremus:

Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.

”Nu är det inte längre, vad du har sagt, som får oss att tro. Vi har själva hört Honom och vet, att Han verkligen är världens frälsare.”

Dessa ord är hämtade från Joh. 4: Berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn. Idag skall vi i förberedelsen tänka på vår egen tro.  Vi läser tidigare: Många samarier från den staden hade kommit till tro på Honom genom kvinnans ord. Egenligen är det inte så märkvärdigt att tro på en annans berättelse. Det blir ungefär som: ”Jaha, så är det väl.” Lite oengagerat. Vi har själva hört Honom – det är dit vi måste komma. Den saliggörande tron är inte den, som bara tas emot av intellektet. Den måste tas emot i hjärtat. Har du, har jag, i vårt hjärta erfarit, hur det är, när Jesus frälsar en själ, löser henne från synden och gör henne rättfärdig? Tar vi emot Honom i vårt hjärta, får vi dricka av det levande vattnet. Vi måste höra Honom i vårt hjärta, Idag får vi bland alla andra synder bekänna vår bristande tro, men också bedja: Herre, jag tror! Hjälp min otro!

Ja, så är då Herren i Sitt heliga tempel, Hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder Sig till deras bön. Låt oss därför med förtröstan gå fram till Hans nådetron och bekänna vår synd och skuld så sägande:

Predikan

Under de gångna dagarna har vi tagit del av Påskens budskap: Så älskade Gud världen, att Han gav den Sin ende Son, för att de, som tror på Honom, inte skall gå under utan ha evigt liv.

Ämnet för denna dag är mötet med och tron på den Uppståndne. Emmausberättelsen för oss tillbaka till dagarna i Jerusalem efter korsfästelsen. Av alla de fall, då människor under dessa dagar såg Herren Jesus, är endast ett litet fåtal bevarade i den unga kyrkans tradition. Inte ens uppenbarelsen för Simon Petrus, som dock omnämnes både av S:t Paulus i 1 Kor. 15 och av S:t Lukas i 24:34, finns beskriven. Desto värdefullare är det, att S:t Lukas bevarat berättelsen om Emmausvandringen. Om Kleopas kan sägas, att man tror, att han är den Klopas, som omnämns i Joh 19:25 Men vid Jesu kors stod Hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. Traditionen utpekar honom som far till Simon bar Kleopas, vilken var Jerusalemsförsamlingens ledare under åren 70 – 116.

I skildringen finns det två huvudpunkter: Hänvisningen till Skriften som en grund för det skedda, Messias´ död och uppståndelse, och det andra är måltidsgemenskapen som grund för Kristsuppenbarelsen och för igenkännandet av Honom.

Vid mötet uppvisar de två lärjungarna samma missmod och skepsis, som de andra lärjungarna inför budskapet om Jesu uppståndelse. Vi ser också i berättelserna, att inte var det den tomma graven som väckte tro. Budskapet om den tomma graven skapade snarare förvirring och fruktan.

Aposteln skriver i Hebréerbrevet: Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger oss visshet om det vi inte kan se. Tron på den Uppståndne är nödvändig för vår själs salighet. Människan är en evighetsvarelse och föds därför med ett religiöst behov, en Gudslängtan. Detta behov kan tyvärr fyllas med annat än den saliggörande tron. Människan är ju också född med arvsynden: vi föds utan fruktan för Gud, utan tillit till Gud och med ond begärelse. Hur skall då en människa finna tro och växa i tro?

Vi ser i texten, hur Herren Jesus utlägger skrifterna, att Messias måste lida och dö för att kunna ingå i härligheten. Detta ger de två en ny syn på Skriftens innehåll. Brann inte våra hjärtan, när Han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? Kanske kan vi säga, att här började lärjungarna förstå, att Skriften måste tolkas på ett nytt sätt utifrån Jesus och Hans förkunnelse. Profetiorna hade gått i uppfyllelse.

Genombrottet kommer vid måltiden, när man ligger till bords. En festlig måltid, antagligen, då man fortfarande firade det osyrade brödets högtid, och då en främmande rabbin – skriftlärd gästade måltiden. Därför fick också han inleda måltiden med bön och brödbrytelse. Då öppnas deras ögon. För ett kort ögonblick får de se den Uppståndne. Sedan är Han borta. Men tron föddes i detta ögonblick, förberedd av Skriftens vittnesbörd om Messias.

Så kan vi idag säga, att Jesu uppståndelse sprider ljus över Skriften.

Vi säger först: Jesu uppståndelse sprider ljus över Skriften endast för dem, som läser den Heliga Skrift.

Bibeln blir en förseglad bok för den, som inte läser densamma. Men den öppnar vägen till salighet för den, som försöker tränga in i den. Den kristne skall alltid söka finna tid för detta studium, gärna också tillsammans med andra. Då uppfylls Jesu löfte i Matt. 18: 20: Ty där två eller tre är samlade i Mitt namn är Jag mitt ibland dem. Här samtalar Jesus med vandrarna om Skriftens vittnesbörd om Messias.

Jag påminner på nytt, det jag så ofta säger: Bibeltexten har många dubbelbetydelser och bottnar. Vi kommer nog aldrig i denna världen att förstå Skriften helt. Det är också gott för vår tro att studera Skriften. Detta att läsa profetiorna och förstå, hur de uppfylls, ger oss insikt i Guds frälsningsplan. Allt har varit förberett från skapelsen. Den vissheten stärker vår tro.

Vidare säger vi: Jesu uppståndelse sprider det ljus över Skriften, att Hans gång genom lidande till härlighet är Skriftens grundlära.

Vandrarna ger uttryck för tidens tankar om Messias: Vi hoppades, att Han var den, som skall befria Israel. Man hade ännu inte förstått Skriftens lära. Hela lagens mål, lagen i Gamla Testamentet, var Jesu lidande för vår skull. Han tog på Sig straffet för våra synder. Förlåtelsen kunde icke ske, utan att blod utgjöts.

Så säger vi till sist under denna första rubrik: Jesu uppståndelse är det främsta beviset på Skriftens sanning, så att det icke längre finnes någon ursäkt för otron.

Detta är allvarsord! Skriftens sanning – ingen ursäkt!  Många förnekar idag, att det finns någon objektiv sanning. Detta är otro! Vi ser världsmänniskans uppfattning: I TV går/gått en serie: Min sanning. Alltså min sanning behöver inte vara din – bort det! Jesu allvarsord och tillrättavisning: Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det, som profeterna har sagt? Man kan också hänvisa till Luk. 16: 29 Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig, ens om någon står upp från de döda.’”

En sångare sjunger om vårt ansvar:

Rädda de döende, lyft dem, som sjunka,

Drag dem med ömhet ur synder och nöd.

Gråt med de gråtande, stöd dem, som stappla,

För dem till Jesus, som frälsar ur död.

Som en andra del av predikan säger vi: Jesu uppståndelse sprider ljus över griften.

Tyvärr gäller inte detta för alla människor. Den, som inte tror på Jesu uppståndelse, har ingen glädje av dessa ord. Hon får fortsätta sin vandring i mörker och förtvivlan. För en troende blir blir dessa ord till glädje. Hon vet, att efter detta livets mödor och besvär, skall hon föras till härlighetens himmel. Döden blir bara en port, som vi måste igenom. Och vi har en gång, i dopet, redan gått igenom den porten från död till evigt liv, som Guds barn.

Påskens budskap är ett ljuvligt budskap. Förlåtelse kan ges oss; vi kan bli Guds barn och rättfärdiggjorda. Vi får del i de heligas gemenskap på jorden och löfte om evigt liv i himmelen. Vi har att följa Jesus här på jorden, betänkande sångens ord:

Jag gav Mitt liv i döden Att återlösa dig

Ur bittra syndanöden Till fröjd evinnerlig.

Jag göt mitt blod för dig, för dig. Vad har du gjort för Mig?

Ifrån Min Faders rike, Från himlens ljusa borg

Jag kom och blev din like, led fattigdom och sorg.

Jag lämnat allt för dig, för dig. Vad lämnar du för mig?

Hur tung var ej den stigen För dig Jag måste gå,

Att du evinnerligen Ett hem hos Gud skall få.

En smärtans väg Jag gått för dig, går du ett steg för Mig?

Jag klappar på ditt hjärta, Ack, låt mig bo däri

Och från all synd och smärta Dig göra evigt fri.

Jag äskar ett av dig, av dig: Ack, giv dig helt åt Mig.

(SMF:s sånbok 1951, nr. 277 Frances R. Havergal 1858, bearb.)

Amen.

Bön efter predikan:

Allsmäktige Gud, himmelske Fader. Vi lovar och prisar Dig, att Du har uppväckt Din enfödde Son och gjort Honom till en segervinnare över synd och död. Herre Jesus, Du livets Furste. Ge oss, att i Din uppståndelses kraft uppstå och vandra i ett nytt leverne! Skänk oss det levande hoppets tröst! Kom till oss, såsom Du kom till Dina första lärjungar, och ge oss Din frid! Behåll oss i denna frid intill änden, och låt oss i dödens stund förnimma, att Du är Uppståndelsen och Livet. Förläna oss omsider en fröjdefull uppståndelse, och låt oss med den segerfirande församlingen få sjunga Ditt lov evinnerligen. Amen

Pålysningar:

Kollekten idag tillfaller Alsike kloster, som bl.a. arbetar med och för invandrare. Kollekten på Skärtorsdagen till Missionsprovinsen inbragte ……………Kr.

Påskdagskollekten till vår församling blev:                    Kr. Vilket härmed tacksamt erkännes. I morgon bibelstudium hemma hos f Andreas kl. 1830. I Kyrkan här firas i morgon Tredjedag Påsk med mässa kl. 18.30, +Göran leder, på onsdag Fjärdedag Påsk mässa 18.30 ledd av undertecknad. Högmässa kl. 1100 nästa söndag, då undertecknad leder gudstjänsten och predikar.

  

Välönskan över församlingen:

Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store Herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, Han styrke Er i allt gott, så att Ni kan göra Hans vilja! Amen.

Trosbekännelsen

Psalmer: 469: 1 – 4

680:-

150:-

465: 1 – 3

465: 4 – 7

359:-

149: 4 – 5

Psalm 149

Postludium

 

Daniel Ringdahl talar över ämnet vardagsevangelisation
(se även https://www.stefanuskoinonia.org/vardagsevangelisation)