2:a sön efter Påsk

Sida 1 av 5 f Hans-Åkes postilla, 3 i På. -19
Högmässa 3:je i Påsktiden den 5 maj 2019
S:t Sigfrids kyrka kl. 1100
Texter: Heb. 13: 20 – 21, Joh. 10: 1 – 10
Liturgisk färg: Vit
Skriftermål
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Ty allt, som leder till liv och gudsfruktan, har Hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som i Sin härlighet och kraft har kallat oss. Amen.
Oremus:
Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.
Herren säger: Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de ska-dade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.
Vi talar idag om herdar, herdar som ser efter sina får. I detta skriftermål skall vi ställa oss inför frågan: Hur skall Gud kunna ta hand om Sina får utan hjälp av oss? Har vi hulpit tillräck-ligt? Under väckelsen sjöng man följande sång:
Rädda de döende, Lyft dem, som sjunka,
Ryck dem med ömhet ur synder och nöd!
Gråt med de gråtande, Stöd dem, som stappla,
För dem till Jesus, Som frälsar ur död!
Rädda de döende, Lyft dem, som sjunka!
Jesus är Frälsaren även för dem.
Han de förlorade Barnen, som dröja,
Väntar ännu med Sin öppnade famn;
Bed och förmana dem Ömt och med allvar!
Han ger dem nåd, om de tro på Hans namn.
Nog var väckelsens människor ivriga med att sprida evan-gelium. Är vi det? Vi har vidare många synder och underlåtelser att bekänna. Du vet själv, vilka det är. Herren vet det också. Bekänn
Sida 2 av 5 f Hans-Åkes postilla, 3 i På. -19
även dem, och vet, att till en rätt syndabekännelse hör hjärtats för-krosselse, munnens bekännelse och gottgörelse.
Herren är i Sitt heliga tempel, Hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de bot-färdigas suckar och vänder Sig till deras bön. Låt oss därför med förtröstan gå fram till Hans nådetron och bekänna vår synd och skuld så sägande:
Predikan
In nomine …
Herren som herde är en vanlig bild i Bibeln, som vi vet. Jes. 40:11 Som en herde vallar han sin hjord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar, De trösterika orden i Hes. 34:11 ff. Så sä-ger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord, när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. … Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.
X
Dagens text om fållan skulle väl kunna ses som Kyrkan, gudsfolket, både gamla och nya förbundet. Falska profeter försöker nästla sig in. Men det finns bara en rätt väg i – i det gamla förbundet, den väg, som profeterna för-kunnade; i det nya: vägen genom Jesus.
Sida 3 av 5 f Hans-Åkes postilla, 3 i På. -19
Läser man olika postillor och kommentarer är de ganska lika till in-nehållet. Vi skall minnas, att Herren är min Herde. Han räknar med mig. Han har en avsikt med mitt liv. Han är den livgivande. Genom Honom leds hjorden till de gröna ängarna, till torrlandets källsprång. Han visar vägen. Även om hjor-den måste vandra genom svårigheter, så följer Han den i alla dess livsdagar. Till sist upplåter Han ett hem i Sitt rika hus, när den omsider slutat jordevand-ringen.
Ämnet för predikan blir Jesus och Hans hjord.
1. Jesus församlar Sin hjord.
Jag tycket, att det ibland från kristet håll flirtas för mycket med hed-niska religioner och samfund med kristet innehåll. Jesus är enda frälsningsvä-gen. Jesus säger: Mina får känner mig. Vi måste känna Herren Jesus för att få vara med i Hans hjord.
Jesus vill samla alla i Sin hjord. (Därför missionsbefallningen. Vi måste alla vara vittnen.)
Därför har Han också givit befallning om att vi skall vittna om Ho-nom. Människor hungrar efter evangelium medvetet eller omedvetet. Falska andliga rörelser breder ut sig i vårt land, ävensom främmande religioner. Vi lä-ser i Skriften, hur Jesus med sorgsna ögon ser ut över folkskarorna och liknar dem vid får, som icke har någon herde. Skörden är mycken, men arbe-tarna få.
Jesus församlar genom Sitt ord.
Under Sin vandring på jorden kallade Herren Jesus genom undervis-ning och handling efterföljare och apostlar. Nu kallar han genom Kyrkans förkunnelse och vårt vittnande.
2. Jesus är den Gode Herden för Sin hjord
Han känner alla vid namn.
När vi var små, bars vi fram till Jesus i dopet. Där kungjordes vårt namn offentligt för första gången. Jag känner mina får. Det lär ha varit en sed på Jesu tid att namnge fåren. Herden känner igen sina får och fåren kän-ner sin herde. Vid förflyttningar och vattnande kunde fårflockar blandas, men fåren kände sin herdes röst.
Jesus ger Sitt liv för alla. (Han dog för oss syndare, och vi minns det i Nattvarden, där vi får syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet.)
Jag är grinden in till fåren. Den som går in genom mig skall bli räddad. Jesus led och dog för vår skull; Han tog på Sig straf-fet i vårt ställe. För att vi skall kunna minnas detta och tacka härför, har Han in-stiftat Nattvarden, där vi får del av Honom själv, syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet.
Sida 4 av 5 f Hans-Åkes postilla, 3 i På. -19
3. Jesus samlar Sin hjord i Sin Kyrka och skyddar den från denna världens ondska. (Vi kan inte vara kristna på egen hand).
I Sin Kyrka samlar Jesus oss, Sina får, för att där ta hand om och vårda oss. Det går inte att vara kristen på egen hand. Vi måste möta vår Herde där, varest Han möter oss på ett särskilt sätt i Ordet, i sakramenten, i bönen och i församlingsgemenskapen.
Till sist: Jesus skall samla hjorden i Sitt himmelska fårahus. Då skall det bli EN hjord och EN Herde.
Där kommer det inte an på vilket samfund, som jag tillhört, eller vad jag gjort, nej bara om jag förtröstat på Jesus och fått mina synder avtvagna i Jesu blod. Den som inte vill ta emot nåden eller vill tro sig få frälsning genom egen förtjänst eller den, som inte vill ha med Gud att göra, hon kan aldrig få gå in ge-nom grinden till det himmelska fårahuset. Jag är grinden. Den, som går in genom mig, skall bli räddad. Han skall gå in, och han skall gå ut, och han skall finna bete. … Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
Amen.
Bön efter predikan:
Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med Sitt Ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans Helige Ande stadfäste Ordet i våra hjärtan, att vi icke må varda glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och så varda salige, genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Pålysningar:
Kollekten förra söndagen till Församlingsfakulteten blev kr. På 1 maj till koinonian 350:- Kollekten idag tillfaller även den vår koinonia. Som kommer att visas vid stämmans budgetförslag kommer detta år kanske att gå med underskott, så en riklig kollekt är välbehövlig. På onsdag bibelstudium före mässan kl. 17.oo. Observera den nya tiden kl. 17.oo. Mässan börjar kl. 18.30. Båda leds av undertecknad. Nästa söndag hälsar vi vår nye biskop Bengt Ådahl välkommen för att predika i högmässan. Jag vill redan nu påminna om Kyrko-stämman söndagen efter den 19 maj c:a kl. 13.15.
Välönskan över församlingen:
Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod, har fört fårens store Herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, Han styrke Er i allt gott, så att Ni kan göra Hans vilja! Amen.
Sida 5 av 5 f Hans-Åkes postilla, 3 i På. -19
Psalmer: 375: 3
653:-
157:-
465: 1 – 2
465: 3 – 5
359:-
558:-