2:a Advent

Högmässa 2:ra söndagen i Advent den 9 december 2018

S:t Sigfrids kyrka kl. 1100

Texter: Joel 2: 30 – 32, Hebr. 10: 35 – 39, Mark. 1: 14 – 15

Liturgisk färg: blå eller violett

Skriftermål

Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.

Vi läser i 2 Petri brev 1:19 Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Ge akt på det profetorden! Detta ord tar vi till oss idag, då vi förbereder oss för firandet av Jesu födelse. De var ju vägröjare för Herren Jesus. I gamla Evangelieboken var Tredje advent tillägnad vägröjarna. I vår har nu texterna koncentrerats till Johannes Döparen. Därför påminner vi oss, i detta skriftermål, profeternas budskap. Jeremia skriver i 22:29 Land, land, land, hör Herrens ord! Hör herrens ord! Vi får genom dem kallelse att vända om och göra bättring inför Herrens ankomst. Vi skall även se framåt och förlita oss på Guds löften. Att våga tro är, har någon sagt, som att stå vid kanten av ett stup och höra någon ropa: ”Hoppa, jag tar emot dig!”

Så får vi idag bekänna, förutom våra synder och underlåtelser, bekänna vår bristande tro på Guds löften och vår bristande förmåga att ta emot Jesus och Guds rike i våra hjärtan.

Ja, så är då Herren i Sitt heliga tempel, Hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder Sig till deras bön. Låt oss därför med förtröstan gå fram till Hans nådetron och bekänna vår synd och skuld så sägande:

Predikan

Nåd vare med Er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Gudstjänstfirande församling!

Vår text idag kommer efter Johannes Döparens fängslande. Jesus framträder och predikar. Förelöparens tid var ute; nu kommer Jesus med evangeliet – det glada budskapet. Professor Fridrichen påpekar, att Jesu budskap och framträdande inte alls var i överensstämmelse med av traditionen förmedlade om Herrens Smorde. Inte heller var Hans verksamhet förlagd i Jerusalem. Han grundar Sitt rike i de avlägsna trakterna i Galiléen. Endast en sak uppfyller Han: Han gick upp till Jerusalem för att dö där enl. Luk. 13: 33, där Jesus säger: ty en profet får inte mista livet någon annanstans än i Jerusalem.

Guds rike är för handen, när Jesus predikar. Något nytt har kommit. Johannes Döparen hade förkunnat, att Guds rike är nära, men under domens synvinkel. ”Omvänd er och bär omvändelsens frukter.” Jesus predikar Gudsrikets närhet som ett evangelium – glatt budskap. Därför vill Jesus ha omedelbar omvändelse och tro. Löftet som Israel fått är nu inom räckhåll, en aktuell realitet. Framtidshoppet är inte längre en utopi.

För världen är Guds rike här på ett osynligt sätt. Men det finns här och nu för den troende. En gång skall det visa sig i all sin härlighet vid Jesu återkomst. Då får de, som tillhör detta rike, följa sin Herre och Konung till Paradiset, där detta rike ta synlig gestalt för själarna; de trogna får se det från insidan men de otrogna från utsidan; de får icke komma ditin. Vi skall betänka, att Guds rike kan komma när som helst. Är du och jag beredda, om det kommer i eftermiddag?

Gör bättring, stod det i gamla översättningen, nu omvänd er.

En sinnesändring är nödvändig. Bättring och tro. Vi måste omvända oss från allt det, som skiljer oss från Gud. Räddningen finns då i tron på Guds löften och att Jesu, Guds Sons blod renar oss från all synd. De i synden sovande måste väckas. Vi ser så mycket av förtvivlan i vårt samhälle. Människor känner sig tomma och försöker fylla till exempel med stimulerande gifter, spåmän, allehanda religions surrogat samt jakt efter rikedom och makt. Tro evangelium, nu tro på budskapet. Det är nu, som vi skall omvända oss.

Kyrkoherden Theodor Wallerius född i Göteborg 1874 har några synpunkter på Gudsriket i världen. Det verkar så ringa och oansenligt. Det kommer inte med några åthävor. I stället är det nådesinrättningar, som skall hjälpa människor att tro. Detta märker inte den världsliga människan, som inte förstår det, som Guds Ande tillhör. 1 Kor. 2:14 Den oandlige tar inte emot, vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Oansenligt och ringa synes det ock vara, då det härliga budskapet är dolt under mycken andlig och lekamlig vedermöda. De troende äger mycket gott såsom Guds barn: Guds kärlek, omvårdnad och försvar. Ps. 17:8 Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga. De är dyrt aktade av Gud såsom Sonens bröder och medarvingar; Jes. 34: 4 Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig. Detta är, säger Wallerius, för tron, ty andlig och lekamlig vedermöda kan falla på den troendes lott: smädelse, förföljelse, och anfäktelse; ävenså lekamlig vedermöda: svårigheter i livet, varunder världen frågar bespottande var är nu din gud?

Vi skall även litet betrakta, när Guds rike kommer i sin fullbordan vid Jesu återkomst. En annan av dagen texter har liknelsen om fikonträdet i Lukas 21: 29 ff. Han (Jesus) gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva, att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jesus har före dessa ord beskrivit sluttidens vedermödor. Då skall de troende lyfta upp sina huvuden, ty befrielsen närmar sig. I Uppenbarelsebokens 14:de kapitel talas om de två skördarna, de rättrogna skördas till Gudsriket, men de ogudaktiga till evig fördömelse. Alla troende behöver inte skåda allt detta. Herren säger i 2 Kon. 22: 20 Jag skall låta dig förenas med dina fäder, så att du i ro får läggas i din grav, och du skall slippa se den olycka, som jag skall låta drabba denna plats. Jesaja profeterar i 57 1f. Den rättfärdige går under, och ingen bryr sig om det, de trogna rycks bort, och ingen märker det. Ansatt av ondskan rycks den rättfärdige bort, men han skall få frid.

Vad vill nu denna dag lära oss? Guds rike kom till jorden med Jesus. Nu gäller det för människan att ta ställning, att välja världen eller Guds rike. Vi kan inte bli saliga utan de av världen föraktade salighetsmedlen: Ordet och sakramenten. Ingen annan grund kan läggas än den sten, som byggningsmännen förkastade, Jesus Kristus. Hos. 14: 10 Den som är vis skall förstå detta, den som är förståndig inser det. Herrens vägar är de rätta, och de rättfärdiga vandrar på dem, men syndarna kommer på fall. Jag förutsätter förstås, att alla vi, som är här, har kommit till denna insikt och vishet. Vi förlitar oss på Gud. Klagovisorna 3: 22 Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Vi behöver intet frukta. Ty Herren är ett fäste i nödens tid. Nahum 1:7 Herren är god mot dem, som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem, som flyr till honom. Det vi skall tänka på är, att vi skall vara vaksamma. Vaksamma på oss själva, så att vi inte faller, vaksamma i väntan på Jesu återkomst i härlighet.

Min själ går fri ur dödens dal

Der bojan man begrafver;

I himlen, bland de trognas tal,

Umgängelse hon hafver.

Säll den, som är i Herrans hand!

Säll den, som hem till fridens land

Från lifvets stormar hunnit!       (Wallin)

Amen.

Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med Sitt Ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans Helige Ande stadfäste Ordet i våra hjärtan, att vi icke må varda glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och så varda salige, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

Pålysningar:

Kollekten förra söndagen till vår vänförsamling i Kanneljärvi inbragte                Kr. Kollekten idag tillfaller vår koinonia, som inför nästa år är i stort behov av pengar, då kommande budget visar ett stort underskott. På onsdag mässa i andra veckan i Advent med undertecknad. Nästa söndag predikar +Göran.

Välönskan över församlingen:

Fridens Gud helge Er helt igenom och bevare Er hela och oskadda, när vår Herre Jesus Kristus kommer! Amen.

Psalmer: 107: 4

661:-

424:-

422: 1 – 2

422: 3 – 5

  39:-

109:-