21:a efter Tref.

Högmässopredikan på 21:a söndagen ef. Trefaldighet den 16 oktober 2016

S:t Sigfrids kyrka kl. 1100

Skriftetal

Oremus:

Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.

Jak. 2: 13 Domen blir obarmhärtig över den, som inte har varit barmhär-tig, men barmhärtigheten triumferar över domen. Dagens titel: Samhällsansvar, anknyter både till den Gyllene Regeln och Det dubbla kärleksbudet. Ansvaret bör-jar så att säga i det lilla. Då kan vi ta till oss de lästa orden.

Vi kan konstatera, att barmhärtigheten betonas på många ställen i NT. Lik-nelsen om den obarmhärtige medtjänaren, Även domsscenen på Yttersta Dagen pe-kar på barmhärtighet och medkänsla. Barmhärtigheten är viktig, när det gäller de kristnas inbördes umgängelse. Johannes skriver i sitt första brev, kap. 3: Vi skall älska varandra och lite längre fram då förstår vi, att vi är sanningens barn … vi kan stå frimodiga inför Gud. I Bergspredikans inledning läser vi Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.

Så kan vi då, i detta skriftermål, först tacka för Guds stora barmhärtighet. Sedan skall vi bekänna

att vi ofta är obarmhärtiga mot våra medmänniskor; vi vet ju inte alls, hur deras liv gestaltar sig,

att vi även kan vara obarmhärtiga mot oss själva,

att vi inte alltid besinnar vårt ansvar för vår omgivning,

att vi inte engagerar oss tillräckligt för vårt lands väl.

Ja, så är då Herren i Sitt heliga tempel, Hans tron är i himmelen. Han är ock när dem, som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdigas suckar och vänder Sig till deras bön.

Låt oss därför med förtröstan gå fram till Hans nådetron och bekänna vår synd och skuld så sägande:

Predikan (Text: Matt. 7: 12)

Nåd vare med Er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

T e x t e n i d a g k a l l a s , s o m v i v e t, f ö r d e n g y l l e n e r e g e l n , r e g u l a

aurea. D e n ä r b e s l ä k t a d m e d b u d e t i L a g e n : D u s k a l l ä l s k a d i n n ä s t a såsom d i g s j ä l v . M a n k a n s ä g a , a t t d e n h a r s i n r o t i a l l m ä n m ä n s k l i g e t i k , m e n får i G u d s r i k e e n s ä r s k i l d i n n e b ö r d . I h e l a v ä r l d e n f i n n s d e n r e g e l n , a t t de t n a t u r l i g a m ä n s k l i g a e g e n i n t r e s s e t s k a l l v a r a n o r m e n f ö r v å r t b e t e e n d e m o t m e d m ä n n i s k a n . I n t e s å a t t v i s k a l l f ö r h å l l a o s s p å e t t v i s s t s ä t t m o t n ä s t a n , f ö r a t t h o n s k a l l g å o s s t i l l m ö t e s s å , s o m v i ö n s k a r , u t a n i d e n m e n i n g e n , a t t v a d v i b e g ä r a v v å r n ä s t a , d e t ä r v i s k y l d i g a a t t b e v i – sa h e n n e . T ä n k e r m a n d j u p a r e e f t e r , b e t y d e r d e t f ö r s t a , a t t m a n k r ä v e r h ä n s y n s t a g a n d e f r å n n ä s t a n , m e n s j ä l v t i l l å t e r s i g v a r a h u r u d a n s o m

h e l s t m o t h e n n e . D e t b l i r e n f o r m a v n a i v e g o i s m , s o m s t ä l l e r d e t e g n a

j a g e t i t i l l v a r o n s c e n t r u m . S o m v ä l m å n g a h ö r t , f i n n s d e nn a r e g e l p å a n – d r a s t ä l l e n , m e n d å i n e g a t i v f o r m : A l l t v a d n i i n t e v i l l . . . . J e s u f o r m u l e r i n g s p r ä n g e r t a n k e g r ä n s e r n a i d e n n e g a t i v a f o r – m e n . A l l t v a d n i v i l l – h ä r ä r d e t k l a r t , a t t d e t i n t e b a r a ä r f r å g a o m a t t

v i s a a k t s a m h e t o c h h ä n s y n , v a r a f ö r s i k t i g i f ö r h å l l a n d e t t i l l n ä s t a . N e j , h ä r b i n d s l ä r j u n g e n h e l t o c h h å l l e t f a s t v i d s i n b r o d e r . V i ä r a l d r i g i s o l e –

r a d e i v å r t h a n d l a n d e , u t a n d e t r ö r s i g a l l t i d o m r e l a t i o n e r . D e t l e d e r

t i l l e n d j u p o c h a l l v a r l i g k o n s e k v e n s : J a g h a r f u l l t a n s p r å k p å m i n m e d –

k r i s t n e s k ä r l e k s f u l l a f ö r s t å e l s e o c h b e s l u t s a m m a h j ä l p i a l l a l ä g e n . S a m – m a a n s p r å k h a r h a n p å m i g . D e t t a ä r l a g e n o c h p r o f e t e r n a , s ä g e r J e s u s . H ä r s k y m t a r J e s u

s y n p å l a g e n f r a m : d e n s k a l l i n t e v a r a t i l l f ö r a t t f ö r v ä r v a e t t s t ö r r e

m å t t a v r ä t t f ä r d i g h e t , u t a n d e n s k a l l v a r a t i l l f ö r a t t r e g l e r a s a m m a n –

l e v n a d e n g e n o m a t t l ö s a m ä n n i s k a n f r å n h e n n e s s j ä l v t i l l r ä c k l i g h e t o c h

l e d a h e n n e in i ett liv för Gud och brodern.

I n g e n a v o s s l e v e r f ö r s i g s j ä l v ä r s u m m a n a v S k r i f t e n s u n d e r v i s n i n g . G y l l e n e r e g e l n ä r e n m o n u m e n t a l f o r m u l e r i n g a v k ä r l e k e n s s t o r a b u d – d e t d u b b l a k ä r l e k s b u d e t , o c h v i k t i g ä r orden såsom dig själv. D e t h a r j a g n ä m n t f l e r a g å n g e r . V i f å r t y c k a o m o s s s j ä l v a , t y c k a a t t v i ä r

d u k t i g a . D e t ä r v i k t i g t , f ö r a t t v i s k a l l k u n n a t a h a n d o m v å r n ä s t a . D e t d u b b l a k ä r l e k s b u d e t t a l a r o m a t t ä l s k a , d e n g y l l e n e r e – g e l n o m a t t g ö r a . D e t ä r e n f ö r p l i k t e l s e t i l l a t t o a v b r u t e t g ö r a – g ö r a n å g o n t i n g p r a k t i s k t . D e t t a g ö r a n d e ä r i n t e b u n d e t t i l l b u d e l l e r f ö r – bud . D e t s k a l l t j ä n a l i v e t . D e t t a l i g g e r i o r d e n a l l t o c h f ö r e r . S i n e g e n e x i s t e n s o c h d e s s b e h o v k a n m a n i n t e i n n e s l u t a i p a r a g r a f e r . D e n ä r e n s t r ö m , s o m v ä l l e r f r a m u t a n a v b r o t t o c h u p p e h å l l s a m t a l s t r a r ständigt n y a k r a v , b e h o v o c h ö n s k n i n g a r . V i l l j a g l e v a , d å h a r j a g o c k s å e t t b e h o v a v a t t m ö t a l i v h o s d e a n d r a , e t t l i v s o m s t ä n d i g t t r y g g a r och s t ö d e r m i t t e g e t . M e n d å m å s t e j a g o c k s å m ö t a d e m m e d l i v , m e d d e n k ä r l e k o c h f ö r s t å e l s e o c h d e n l i v e t s t j ä n s t , s o m j a g å s t u n d a r o c h b e g ä r a t t f i n n a h o s m i n n ä s t a . G y l l e n e r e g e l n ä r e n k ä l l a t i l l s j ä l v r a n n s a k a n . E n d j u p s j ä l v – r a n n s a k a n : I n t e b a r a : Ä r j a g e n m e r e l l e r m i n d r e n a i v e g o i s t , s o m b e – g ä r m e r ä n j a g s j ä l v g e r ? B e g ä r j a g i n g e t m e r a v m i n a m e d m ä n n i s k o r ä n b l o t t f å v a r a i f r e d f ö r d e m ? E l l e r : V a d d u a v s k y r , s k a l l d u i c k e g ö r a m o t d i n n ä s t a . D e t t a ä r k o r r e k t h e t e n s a t t i t y d . D e n ä r e t i s k t o c h s o c i a l t v ä r d e f u l l , o c h i n t e m i n s t p o l i t i s k t ö n s k v ä r d . B e r g s p r e d i k a n s f o r m s k a – p a r e n g a p a n d e k l y f t a m e l l a n k o r r e k t h e t o c h k r i s t e t h a n d l a n d e . L a g e n o c h P r o f e t e r n a , s ä g e r J e s u s , v i l l n å g o t a n n a t ä n k o r r e k t h e t o c h r e s p e k t f ö r n ä s t a n s r ä t t . S k r i f t e n v i l l k n y t a d e t r o e n d e s a m m a n i e n a l l o m

f a t t a n d e l i v e t s ö m s e s i d i g h e t . N å g o t a v d e t t a s e r v i i u r k y r k a n. . Vi vet, vad man sade om de första kristna: S e , h u r u d e s s a ä l s k a v a r a n d r a .

V a d s k a l l v i d å s ä g a o m d e t t a i f ö r h å l l a n d e t i l l d a g e n s t e m a :

S a m h ä l l s a n s v a r ? Det sägs då och då: V i h a r e t t s t o r t a n s v a r f ö r s a m h ä l l s l i v e t . V i s k a l l i t i d o c h o t i d s t å u p p f ö r k r i s t n a v ä r d e r i n g a r . V i s k a l l t a d e l i

s a m h ä l l s d e b a t t e n . V i s k a l l e n g a g e r a o s s i p o l i t i k e n . H ä r s p e l a r p a r t i

i n t e n å g o n r o l l – j a , n a t u r l i g t v i s i n t e n å g o t o d e m o k r a t i s k t p a r t i . A l l a

k a n v i p å o l i k a s ä t t o c h p å o l i k a p l a t s e r g ö r a k y r k a n s o c h m e d m ä n s k l i g —

h e t e n s r ö s t e r h ö r d a .

D e t k a n v i g ö r a f ö r r ä t t o c h f r e d : V i k a n b e o c h s v a r a p å v a d a n d r a r o p a r o m o c h b e r , G å s a m m a n s t e g f ö r s t e g , o c h n å g o t s k e r , F ö r J e s u s f i n n s b l a n d o s s i d a g . D e t k a n v i g ö r a f ö r r ä t t o c h f r e d : V i k a n g e . E t t l i v e t s f r ö b l i r s å t t o c h l a g t i j o r d e n n e r , O c h s k ö r d, s o m v i e j s e r, e n g å n g d e t g e r , F ö r J e s u s f i n n s b l a n d o s s i d a g . D e t k a n v i g ö r a f ö r r ä t t o c h f ö r f r e d : S t å e m o t a l l t o n t, s o m t r a m p a r n e r o c h s p r i d e r s k r ä c k o c h h o t . V i k ä n n e r m a k t l ö s h e t . G u d k r a f t o s s g e r. O c h J e s u s f i n n s b l a n d o s s i d a g . D e t k a n v i g ö r a f ö r r ä t t o c h f r e d : H a e t t h o p p – R ä t t f ä r d i g h e t e n s S o l f ö r a l l a s k a l l g å o p p . N ä r H e r r e n s d a g h a r g r y t t , s k a l l a l l t b l i n y t t , O c h J e s u s f i n n s b l a n d o s s i d a g . (Sv.ps. 591)

D e t ä r a l l t s å a n s v a r s f u l l t a t t v i l j a l e v a s o m k r i s t e n . D e t ä r i n t e l ä t t . Här handlar det om kärlek i gärning; Inte bara hänsyn till medmänniskan.

M e n v i f å r f ö r s ö k a o c h m i s s l y c k a s , f ö r l å t e l s e n f i n n s d ä r a l l t i d . N å –

g o n h a r o c k s å s a g t : D e n, s o m a l d r i g h a r m i s s l y c k a t s , h o n h a r h e l l e r a l d-

r i g v e r k l i g t f ö r s ö k t .

Amen.

Bön efter predikan:

O Herre Gud, himmelske Fader, Du som både har skänkt oss vårt jordiska fädernes-land och av nåd har kallat oss till medborgare i Ditt eviga rike. Vi beder Dig: Bevara oss för skada och fördärv, och giv oss frid och endräkt. Föröka bland oss kärleken till sanning och rättfärdighet. Väl-signa dem, som är satta att styra vårt folk, och led deras rådslag efter Din heliga vilja, så att vi vandre i Din fruktan och slutligen hinne fram till det rätta fäderneslandet i himmelen! Amen.

Pålysningar:

Kollekten förra söndagen till Missionsprovinsen uppgick till kr., vilket här-med tacksamt erkännes. Kollekten idag tillfaller vår koinonia. På tisdag bibelstudium hemma hos f. Andreas. På onsdag firar vi, ledd av +Göran, mässa kl. 1830 , då vi tänker på S:t Lukas. Nästa söndag predikar åter undertecknad.

Välönskan över församlingen:

Gud, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt, vad vi ber eller tänker, efter den kraft, som är verksam i oss, Honom tillhör äran i försam-lingen och i Kristus Jesus, alla släkten igenom, i evigheternas evighet! Amen.

Psalmer: 488: 3 – 4 Styrk Din kyrkas svaga skara, med den gyllne fridens band

654:- Låt rätten flyta fram såsom vatten, Lik en bäck, som aldrig sinar

595:- Förgäves all vår omsorg är Och allt vad vi bedriver, Om inte Gud är med oss där, Om Han ej framgång giver

399: 1 Vi bär så många med oss i bön, när vi går fram. Vad Kristus gav och ger oss, det gäller också dem.

399: 2 -3 Vi ber för dem vi saknar, då vi församlas här, För dem som inte anar, vad tro och trygghet är

193:- Gud ,som haver barnen kär, Se till mig, som liten är.

371:- Gud är vår starkhet och vårt stöd. Bli stilla, hör Hans stämma. Hans hjälp har prövats i all nöd. Oss inget mer kan skrämma,

Om haven än i skälvning kom, Om hela jorden välvdes om Och bergen sjönk i djupen.

Den helgedom all tid består, Där man Guds ord förkunnar, Där hjärtat tröst och glädje får Ur nådens djupa brunnar. Ty Herren Själv därinne bor. Sin frälsningsgärning på vår jord Han nu oss låter skåda.

Med oss är Herren Sebaot, Oss Jakobs Gud bevarar, Vi räds ej längre något hot. Hans hjälp är störst i faran. O Fader, Son och Ande bliv Vår fred och låt en ström av frid Och himmelsk glädje flöda!

dscf3091c

dscf3093c