1:a sön i Fastan

DSCF8903cd                                  Syster Kerstin läser Episteltexten från Hebr. 4:15-16

DSCF8908c                                       Församlingen lyssnar till Evangelietexten


                        Läsning av Evangeliet från Matteus 4:1-11 – Jesu frestelse

DSCF8913cIdag skall vi först tala om frestelse. Här har vi nog lite begrepps-förvirring. För mig är frestelse och prövning inte samma sak. Vissa kom-mentatorer menar dock, att många gånger skulle översättningen vara pröv-ning i stället för frestelse. Vi ser det i nyöversättningen av Fader vår. För mig är prövning något ont, som kan leda till något gott. Frestelse är något ont, som skall bekämpas. En frestelse skall jag inte falla för. Språk och hur man tolkar orden är ju ett svårt kapitel för sig.
Så säger någon, att det finns två former av frestelser: Onda och goda. Någon skriver: De senare kommer från Gud och är hälsosamma pröv-ningar och överensstämmer med Hans helighet. De andra åter härröra dels av den medfödda onda lustan, arvsynden, dels av Djävulen, som begagna arv-syndens lustar såsom bundsförvanter, dels av världen genom onda exempel och förargelser. Tomas a Kempis skriver: Eld prövar järn, frestelse den rätt-färdige. – Huru svåra och tunga frestelserna än må vara, är de dock ofta mycket nyttiga för människan, emedan hon därigenom ödmjukas, helgas och undervisas. – Alla heliga har gått igenom många bedrövelser och frestelser och har därigenom gjort stora framsteg. – Varje frestelse erbjuder ett tillfälle att komma Gud närmare, säger en T. Adam. Hieronymus gav en vän följande råd: Var ständigt i full verksamhet, på det att Satan, när han kommer med en frestelse, må finna dig arbetande i vinberget. Om fågeln flyger högt i luften, är han säker, men om han förbliver sittande på en gren, löper han faran att skjutas. Om en kristen sitter stilla och overksam, så skjuter Djävulen efter honom med sina glödande pilar. I Jakobs brev 1: 14Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget be-gär, som han lockas och snärjs. 15Och när så begäret har blivit havande, fö-der det synd, och när synden är fullväxt, föder den död. Här är en utomor-dentlig bild av frestelsen. Vi läser också i 1 Mos 4: 7 ligger synden vid dör-ren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den. Vi lever alltså ett farligt liv. Synden lurar vid dörren och söker hjälp av frestelsen. Vår gamla männi-ska med dess begär lockar oss och kan ibland snärja oss. Då föds synden, och den leder till evig död. Frestelsen är, menar någon, det mest gåtfulla och svårfattliga. Däri finns Djävulen och de onda andemakterna. Alla frestas, men olika mycket.
Sida 3 av 6 f Hans-Åkes postilla Invocavit -15 (1 i F)
Frestaren känner våra svagheter. Där sätter han in stöten. Det börjar lite lätt med: Skulle Gud hava sagt…? Jag tror, att det denna dag även är på sin plats att betrakta Djävu-len. Vi känner historien från Bibeln. Ängelen Lucifer, Ljusbäraren, sätter sig upp emot Gud och blir utkastad från himmelen. Han vet, att han till slut skall bli helt tillintetgjord. Upp. 12:12b: Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet, att hans tid är kort.” En konstnär, Talmage, skriver, att man brukar avbilda Djävulen med horn, klövar och svans. Själv skulle han vilja måla Djävulen i en härlig gestalt, ty det är så han lyckas förleda människor. Däremot skulle hans hjärta svepas in i ett odjurs hud och i detta visa på fördärvet, hyckleriet och döden. Djävulen är den personliga onda makten beskriven i Bibeln. Namnet Satan betyder från början motståndare men sedan i juridiskt språkbruk åkla-gare. Han är ett andeväsen, Ef. 2: 1Ni var döda genom era överträdelser och synder 2den gång, ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt, som nu är verksam i olydnadens människor. 3Sådana var vi alla en gång… Han uppträder med Guds ”söner” änglarna, där han har en särställning. Job 1:6En dag, när gudasönerna trädde fram inför Herren, var också Anklagaren med bland dem, samt i 2:1 samma ordalydelse: En dag, när gudasönerna trädde fram inför Herren, var också Anklagaren med bland dem. I nya översättningen står här anklagaren, i gamla åklagaren. Första gången han omnämns är i Genesis, 1 Mos., 3, under gestalt av ormen. Han framställs såsom en personlighet med alla till en sådan hörande förmögenheter såsom intelligens, reflektion, vilja m.fl. Djävulen är det absolut onda. Från början är han en god varelse, som genom felaktigt bruk av sin frihet blivit det godas motsats. Upp. 12 be-skriver hans utkastande från himmelen, och här finner vi de kända orden: Men ve över jorden och havet: Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet, att hans tid är kort. Människan utsätts ständigt för Själafiendens angrepp. Joh. 8:44 Ni har djävulen till fader, och ni vill göra, vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen, därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger, talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Även israeliterna utsätts på ett särskilt sätt, 1 Krön. 21 1Satan trädde nu upp mot Israel och eggade David att räkna israe-literna. Sakarja 3 1Herren lät mig se Josua, översteprästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod Anklagaren, beredd att anklaga ho-nom. I NT har vi alla berättelser om hans angrepp på Herren Jesus, av vilka vi läst en idag. Han står emot de kristna och deras verk. Naturligtvis helt och hållet emot Guds goda vilja.
Sida 4 av 6 f Hans-Åkes postilla Invocavit -15 (1 i F)
Läser man utläggningar om hans göranden och låtanden, så förstår vi, att vi verkligen måste ha Jesus Kristus vis vår sida. Vi läser, att Åklagaren har makt både när det gäller natur såsom den andliga världen. Job 1:16Medan han ännu talade, kom en till och sade: ”Guds eld slog ner från himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”— 18Medan han ännu talade, kom en till och sade: ”Dina söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern. 19Då kom en väldig storm-by farande från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll samman över folket, och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Han kan även använda sig av människors ondska, Job 1 13En dag, när Jobs sö-ner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern, 14kom en budbära-re till Job och sade: ”Oxarna gick för plogen och åsnorna betade bredvid. 15Då kom sabéerna och rövade bort dem och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.” — 17Medan han ännu talade kom en till och berättade: ”Kaldéerna anföll med tre horder, de tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”
Jesus är lyckligtvis starkare än Lucifer. Luk. 11 20Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Guds all-makt sätter dock gränser. Upp. 20 2Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan. Vidare: Luk. 22 31Simon, Simon. Satan har utver-kat åt sig att få sålla er som vete. 32Men Jag har bett för dig, att din tro inte skall ta slut. Samt Job 1 12Herren sade till Anklagaren: ”Gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv.” Så lämnade Anklagaren Herren. Och 2 6Herren sade till Anklagaren: ”Gör vad du vill med honom, bara du skonar hans liv.”
Att Djävulen till slut skall tillintetgöras sägs redan i Genesis 3:15 Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud, och du skall hugga dem i hälen.” Det finns många ställen i Bibeln och annorstädes uppgifter om den Ondes förmåga och list. Vi har alltså som uppgift att på allt sätt motarbeta honom. Idag ligger tonvikten på vårt eget liv: Frestelse och otro.
Huru skall vi då motstå frestelse och fall? Först och främst skall vi betänka, att ehuru frestelsens makt är stor, så är Jesu makt större. Han mot-stod frestelsen och detta som ett led i frälsaregärningen. Vidare är det viktigt att betänka vår uppgift i världen. Vi skall vara Guds barn och vittnen. Vi skall alltså leva efter vårt förnuft. Meningen med vårt liv är, att leva rätt och riktigt, med rätta avsikter. Vi måste övervinna ögats begärelse, vinning, flärd och självsvåld. Detta måste bli något av en öv-ning. Hjälpen har vi i Guds Ord. Jesus säger: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” Vik-
Sida 5 av 6 f Hans-Åkes postilla Invocavit -15 (1 i F)
tigt är att undvika allt, som kan få oss bort från vår föresats att leva ett krist-ligt liv. Naturligtvis får vi inte tro oss om för mycket. Vi är alla svaga, men Gud frestar oss inte över vår förmåga. Faller vi, är vi själva skyldiga till fallet. Vi måste alltså tillse, att vi inte vandrar på farliga vägar nära det orätta. Det kan vara frestande att tro, att eftersom vi är Guds barn omgivna av änglar, så kan vi kasta oss ut i det okända. Jesus säger: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.” Vi får heller inte drista oss till att försöka göra något, som överstiger vår förmåga.
Så snart som frestelsen uppenbarar sig, måste vi genast avvisa den. Inget funderande – det kan väl inte vara så farligt, jag är ju Guds barn, – skulle Gud hava sagt…? Bort med tankarna på frestelsens ämne. Håll dig på din plats, Satan. Till sist, återigen, vi måste alltid hålla oss till Guds Ord, ständigt begrunda det. Vi har många förmaningar och trösteord i Skriften. Matt. 26: 41Vaka och be, att ni inte utsätts för prövning. Ps. 50: 15Och åkalla Mig i nöden, så vill Jag hjälpa dig, och du skall prisa Mig.” I Skriftens ord har våra kristna föregångare hämtat styrka. När det lockande onda lägger ut sin snara, skall vi med Josef säga: (1 Mos. 39) Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud?” När vi är i nöd och kanske inte kan hoppas på mänsklig hjälp, skall vi säga med David (Ps. 23) Herren är min herde, ingen-ting skall fattas mig. Och (Ps. 73) Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, Han är min klippa för evigt. När förluster drabbar oss, skall vi med Job säga (Job 1): Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn.” När olyckor, plågor och annat ont kommer, skall vi med den heligePaulus säga: jag vet, vem jag tror på (2 Tim) och i 2 Kor. 4: 16Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Världen är en farlig plats. Jak. 1: 12Salig är den, som håller ut, då han prövas; när han har bestått provet, skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem, som älskar Honom.
Amen

DSCF8914cd
DSCF8921cd