10:e sönd. efter Tref.

Psalm 403

Psalm 81

10 söndagen efter Tref

2017

Matt 11:20-24

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Jesu offentliga gärning var framförallt i Norra Israel, i Gallileen. Norr om Genesarets sjö fanns dessa tre städer som Jesus talade om i dagens evangelium, Korasin, Betsaida och Kaparnaum. Mycket folk bodde där uppe. Idag finns dock inget spår av dessa platser. När Jesus var där uppe gjorde han många kraftgärningar, mirakel efter mirakel, sådant som ingen hört om tidigare. Och där var det också många av de stora predikningar ägde rum. Och många lyssnade till honom. Många såga hans tecken och under. Men de flesta förkastade honom. De förkastade evangeliet om syndernas förlåtelse. Därför säger Jesus till dessa: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig. Jesus valde dessa städer som exempel för att påminna folket om deras oerhörda ondska. Profeterna i gamla testamentet hade talat om Tyrus och Sidon. Och Lot hade varnat Sodom. Och dessa platser var hedniska platser, som var Israels fiender under gamla testamentets tid. Och Sodom var känd för sin homosexualitet och vi vet ju vad som hände med Sodom. Herren sände eld och svavel och staden gick under.

Trots all den ondska som fanns på dessa hedniska platser, i dessa städer och bland dess folk, så skulle då få en mildare dom än de platser där Jesus hade predikat evangeliet och gjort mirakler. Det betyder inte att dessa städer och dess folk skulle undgå domen. I Hebreerbrevet står det: Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. 

Och till Kaparnaum, som hade varit som Jesu hemstad… kom han med de mycket allvarliga orden: Ner i helvetet skall du fara, evig fördömelse borta från Gud, det yttersta mörkret, den eviga elden. Bibeln är tydlig att det finns en evig förtappelse, som kommer att drabba människor efter detta livet på grund av att de förkastat Jesus och evangeliet. Den som förnekar detta, förnekar i själva verket skriftens auktoritet och gör Gud till en lögnare. Oavsett vad teologer, professorer, präster och andra säger, det finns evigt liv, det finns evig förtappelse. Bibeln talar om de troendes eviga salighet och de otrognas eviga förtappelse. Jesus sa: Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Och i vår lutherska bekännelse heter det: Men de ogudaktiga skall han döma att med djävulen pinas utan ände. I den nicenska trosbekännelsen heter det: Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände… 

Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida. Men vi tänker också på Sverige, på Stockholm. Vi är inte bättre än Korasin och Betsaida. Tänk så mycket evangelium som har predikats i vårt land. Det har varit ett kristet folk, om man nu kan använda det uttrycket. Idag är det annorlunda. Vi bor i ett av de mest sekulära länderna, ett av de mest sekulära städerna. Det är ett ansvar att höra evangeliet. Ja, det handla inte bara om Sverige, evangeliet har blivit predikat, talat, skrivet och sänts ut på radio, tv och internet, över så gott som hela världen. Det är inte på många platser där de inte på något sätt kan ta del av evangeliet. Men som vi alla vet, de flesta förkasta detta budskap, frälsningens budskap. I våra dagar är det inte många som kan acceptera att de skall vara syndare och att det finns en Gud som en gång skall döma dem. De kan heller inte acceptera evangeliets budskap, den villkorslösa nåden. Den går helt emot förnuftet att man får allt helt av nåd. Jag måste väl göra något för att bli frälst och komma till himmelen? 

Ve dig Korasin. Ve dig Betsaida. Till folkets ledare sa Jesus en gång: Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet.

Paulus skrev följande: Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! 

Ve mig om jag inte predika evangelium. Om det är ett ansvar att höra evangeliet, så är det ett ännu större ansvar att predika evangeliet. Paulus budskap gäller även oss idag i vår kyrka Missionsprovinsen, för präster och biskopar. Och inte minst: Ve mig, ja, ve mig om jag inte predika evangeliet. Jag leder i så fall människor rakt ner i helvetet. Det är allvarliga ord. Och vi kan här tillägga Jakobs ord: Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.

Ve dig Korasin. Ve dig Betsaida. Dagens evangelium var först och främst riktat till det judiska folket och den generationen. Men detta budskapet talar också till alla folk i alla tider. Hans varning till de galileiska städerna behöver även vi alla ta till hjärtat, ingen undantagen. Vi är alla egenrättfärdiga och stolta och vill visa upp vår kristendom/tradition och menar oss var så mycket bättre än de andra. Vi har alla vår onda natur som inte vill omvända sig. Vi är alla fångna av synden. Johannes ord: Ni huggormsyngel, träffar även oss. Av naturen är vi alla av denna avkomma.Vi är huggormsyngel och vi kan inte fly undan den kommande vredesdomen. Jesaja ord gäller även oss: Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar… Vår onda natur vill heller inte glädja sig över nåden. Han gläder sig hellre över sina egna framsteg och bedrifter, än att Jesus har offrat sig på korset en gång för allla. Från födelsen går vi motvilligt mot vår egna grav och helvetet är vårt rätta hem, utifrån den vi är i oss själv. För det finns ingen plats i mig som är ren; syndens gift har gjort mig sjuk. Jag är värdig helvetet. Och vi känner flammorna, dofterna och synderna är inte okända för våra själs djupaste kamrar.

Varje dag kallar Herren oss till omvändelse, bekänna våra synder och höra hans ord om syndernas förlåtelse och få glädja oss i nåden, i Jesus som kom för att frälsa oss från våra synder och från den kommande vredesdomen. Det du och jag behöver mest av allt här i denna världen, det är syndernas förlåtelse. Evangeliet om syndernas förlåtelse i Jesu blod. Oavsett hur många gånger vi vänder ansiktet från Kristi kärlek, så säger Kristus fortfarande kom, kom till mig. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Kom, det finns ett hopp på domens dag. Kom, som du är. Kom, oavsett vad du har begått för synder. Bara kom! Hoppet är Jesus.

Med syndernas förlåtelse blir vi frälsta här och nu och så när Jesus kommer tillbaka. Det är fullbordat ropade han ut på korset och då var allt fullbordat. Allt är färdigt. Nåden är gratis. För det är bara Jesus Kristus som kan rädda oss undan vredesdomen. Det är bara Jesus Kristus och han som korsfäst som frälser oss. Frälst, förlåten, friköpt ifrån allt ont av Jesus Kristus. Vi, de orättfärdiga, får vara bland de rättfärdiga. Vi huggormsyngel, får istället vara Guds heliga barn. Vi värdiga helvetets plågor, får den himmelska härligheten helt av nåd.

Och så har vi även ett löfte om uppståndelse och evigt liv, i den nya skapelsen. Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Judar som hedningar, människor från Korasin, Betsaida, Kaparnaum, Tyrus, Sidon, Sodom, men även från Sverige, Norge, Stockholm och Solna. 

Tills dess får vi vila i Jesus. Det betyder inte att han kommer att ta bort all smärta och sorg. Det är inte hans löfte. Hans löfte är att han kommer att vara med oss i mitt i vår smärta och mitt i lidandet. Vila i Kristus innebär dock visshet om syndernas förlåtelse i Jesu blod. Genom korset förenas vi med vår himmelske Fader. Synden är borttagen.

Här i gudstjänsten får du ännu en gång höra det som skedde med dig i dopet, att dina synder är dig förlåtna, på grund av att det Jesus har gjort för dig på korset, och att i nattvarden får ta del av detta, att dina synder är dig förlåtna. Din dom, blev hans dom. Din synd blev hans synd. Du är fri. 

Och så länge världen står, så vet vi också att Guds ord har framgång, Jesu ord vänds från dom till lovsång, från ve till glädje. Precis som det var på Paulus tid. Han skriver: När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området.

Jesus: Du är min enda tröst, du har mig återlöst. Vad än jag har förbrutit, har du mig ej förskjutit. Du på min synd ej tänker, i havets djup den sänker.

I Jesu namn. Amen.

403

670

81

390

239:3

238

Psalm 238

Familjen är samlad i väntan på pappa