1 maj

Sida 1 av 4 f Hans-Åkes postilla, Josef arbetaren -17

Högmässa på S:t Josef arbetarens dag den 1 maj 2017.

Nåd vare med Er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

Beredelse

Oremus:

Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att Din Son, när Han kommer till oss, finne i oss en beredd boning. Amen.

Predikan

In nomine …

Denna dag är ett modernt exempel på hur profana fester omvand-lats till kyrkliga högtider. När 1 maj sedan långt tillbaka slagit igenom som arbe-tarnas helgdag, lät Pius XII 1956 dagen bli Josef arbetarens dag. Josef var enligt Mark 6:3 snickare. Ja, det berättas mycket lite om S:t Josef. Han var en ”τεκτων” (tekton), traditionellt har man uppfattat detta, som att han var ”snick-are”, även om det grekiska uttrycket är mycket bredare. Det kan inte översättas snävt och rör sig om en hantverkare som i allmänhet jobbar med trä, eller med järn och sten. I övrigt finns det väldigt lite information om Josef i evangelierna och inga av hans ord är nedskrivna där. De knapphändiga berättelserna i NT känner vi väl till: hans trolovning med Maria, hans dröm, hans resa till Betle-hem, flykten till Egypten, återvändandet och tempelbesöken. I romersk-katolsk och annan tradition är Josef skyddshelgon för arbetare och har flera festdagar.

Apokryfa källor utvidgar ibland de korta kanoniska evangeliernas berättelser. Således beskriver de, hur Jesus arbetade sida vid sida med Josef i hans snickarverkstad i Nasaret, och ibland hur Han stannade med Josef medan denne arbetade. I vissa katolska traditioner beskrivs Josef dö i Jesu och Marie armar.

Vad skulle man då kunna säga för att anknyta till detta? Ja, som fö-redöme skulle man väl kunna se förlitandet på Guds budskap och barmhärtig-het, när han tar sig an Maria och hennes ofödda barn. Han kan väl även stå som ett föredöme i att verka i sitt kall. Det här med arbete är ju ett kapitel för sig. Förhoppningsvis har de flesta ett arbete de trivs med, tyvärr, dock icke alla. Där får vi hoppas, att de flesta lyssnar till sitt eget jag i yrkesvalet och inte ger efter för påtryckningar. Vidare är det viktigt att komma ihåg, att allt arbete är till nytta för min nästa. Det är alltså inte bara något besvärligt, som skall ge mig pengar till uppehälle och nöje.

Som rubrik på predikan skulle kunna sättas: Sida 2 av 4 f Hans-Åkes postilla, Josef arbetaren -17

Vårt arbete och vårt ansvar här i världen.

Vi börjar med några tankar kring den GT-liga texten om jorden och den mänskliga omgivningen. Människan, skapad till Guds avbild, blir satt att råda över jorden. Gud såg, att allt, som Han hade gjort, var mycket gott. Det är viktigt att komma ihåg, att skapelsen var god från början, innan Djävulens rän-ker förstör allt. Nu råder kampen mellan det onda och goda på alla fronter: Ut-sugning av jordens resurser, människors utsugning av varandra; miljöförstöring av jorden, miljöförstöring av omgivningen; ren elakhet och ondska. Mot allt detta har vi som uppgift att kämpa.

Episteltexten spinner vidare på samhällsansvar och människokärlek. Som Guds avbild skall vi föra kärleken och omtanken vidare till vår nästa. I förstone handlar det om Kristi församling; men det, som sker där, skall vara till ett föredöme i världen. Man har i Evangelieboken tagit bort några versar, men jag har låtit alla vara med, alltså Kol. 3: 14-24. Dessa ord är bra råd till alla, om man läser deras djupare innehåll och tänker på i vilken miljö, som de är skrivna. Kärleken ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Visa tacksamhet.

Läser man så här, blir de senare orden om underordning och lydnad något helt annat än vad dagens feminister och psykologer får det till. Om man-nen älskar sin hustru, inte ser han henne som någon piga. Att lyda sina föräld-rar, så länge som deras råd är goda, ger väluppfostrade barn, som blir sedda och känner sig älskade. Reta inte upp era barn, är väl också ett bra råd.

I orden som egentligen är borttagna läser vi råden att väl ta tillvara Jesu ord, att vi skall vägleda varandra och sjunga Guds lov. Vidare orden till sla-varna: Lyd era herrar, inte som inställsamma ögontjänare … Vad ni gör, skall ni göra helhjärtat. Detta är väl goda råd till samhällsmedborgare? Sköt arbetet samvetsgrant. Naturligtvis kräver vår kristna tro ett ansvar, som kan gå på tvärs mot våra jordiska herrars. Låt allt, vad ni gör i ord eller handling, ske i Herren Jesu namn.

Så till dagens evangelium. Vad vill den säga oss idag? Den talar om att ingen är profet i sin hemstad. Vi har händelsen lite utförligare beskriven i Lukasevangeliet 4: 16.

Han kom till Nasaret, där Han hade växt upp, och på sabbaten gick Han till synagogan, som Han brukade.

Här har Jesus blivit för oss en förebild. Han vill, att vi skall komma till gudstjänsten varje söndag. Jag har hört om en präst, som ofta påpekade för sina församlingsbor, att Gud är glad över att se dig här. Gudstjänsten skall ju vara en plats för vila, allt är vant, en plats för eftertanke genom Bibelord och predikan, en plats för glädje genom mötet med Herren och Hans förlåtelse samt en plats för gemenskap med Gud och med varandra. Sida 3 av 4 f Hans-Åkes postilla, Josef arbetaren -17

Han reste sig för att läsa, 17 och man gav Honom profeten Jesajas bok.

Jesus reste sig, därmed visade Han, att Han ville tala. Han sökte reda på det ställe, som Han önskade predika över. I den här texten framställs Jesu uppgift klart och tydligt. Han har kommit för att förkunna det glada bud-skapet om frälsning. När Han öppnade den, fann Han det ställe, där det står skrivet: 18 Herrens ande är över Mig, ty Han har smort Mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt Mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nå-dens år från Herren. 20 Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjäna-ren och satte Sig.

Denna text är förknippad med 1 Advent, så det är säkert därför, som vi fått Mattei version här idag. Bägge texterna beskriver, att åhörarna blev tagna av den visdom, som Jesus visade. Men så börjar man tvivla. ”Det är ju Jo-sefs son. Försöker nu Jesus vara märkvärdig? Tror Han, att Han är bättre än oss?”

Och de frågade: ”Är det inte Josefs son?” 23 Då sade Han till dem: ”Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt, som vi har hört, att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också.” 24 Sedan sade Han: ”Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25 Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år, och det blev svår hungersnöd i hela landet. 26 Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. 27 Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman.”

Dessa ord tilltalade inte åhörarna. 28 Alla i synagogan blev ursin-niga, när de hörde detta, 29 de sprang upp och drev Honom ut ur staden och förde Honom fram till branten av det berg, som staden låg på, för att störta ner Honom. 30 Men Han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte Sin väg.

Vi kan här lära oss, att det är viktigt med studium av skrifterna. Jag säger skrifterna, då både GT och NT är viktig läsning för oss. Vi kan aldrig helt förstå evangeliernas berättelser, om vi inte har bakgrunden i GT klar för oss.

Amen.

Bön efter predikan:

Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med Sitt Ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans Helige Ande stadfäste Ordet i våra hjärtan, att vi icke må varda glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in-till änden och så varda salige, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen Sida 4 av 4 f Hans-Åkes postilla, Josef arbetaren -17

Pålysningar:

Kollekten igår till Koinonian uppgick till kr, vilket härmed tacksamt erkännes. Även dagens kollekt går till vår koinonia. I morgon bibelstu-dium hos f Andreas kl. 1830. Onsdag mässa här i kyrkan ledd av undertecknad kl. 1830, då vi minns apostlarna Filippus och Jakob. Nästa söndag leder +Göran högmässan här. Nästa söndag hålls första högmässan i Heliga hjärtats kapell, Johan Movingers Gymnasium kl. 1100 ledd av f Andreas. Som postludium spelas

Välönskan över församlingen:

Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod, har fört fårens store Herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, Han styrke Er i allt gott, så att Ni kan göra Hans vilja! Amen.

Psalmer: 183:- Som sådden förnimmer Guds välbehag I fattig och stenig mull

687:- Jag är med er alla dagar intill tidens ände, Alla dagar, alla dagar

291:- Sänd av himlens sol en strimma, Herre över mödans dag

387: 1-2 Jesus Kristus är vår hälsa. Han oss alla ville frälsa

387: 3-5 Vid Sitt bord Han vill oss trösta. Vi har blivit återlösta.

359:-

499:- Genom gatans trängsel bar Du Själv Ditt kors.

Kom och var oss nära mitt i stadens sorl

Kom på stenar nötta av miljoner steg.

Här Din vingård ligger, här vi Dig kan se.

Mitt i dagens brådska, i min arbetstid

Jag Ditt ord behöver och Din starka frid.